Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe regulacje

There are no translations available.

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie praktyk charakteryzujących się partnerstwem pomiędzy podmiotami prywatnymi, a publicznymi.

Realizacji idei partnerstwa służyć mają:

  • wprowadzone postępowania uproszczone i związana z nim instytucja „milczącego załatwienia sprawy”,
  • bardziej adekwatne kary pieniężnych w stosunku do popełnionego naruszenia
  • zasada „przyjaznej interpretacji przepisów”
  • możliwość podjęcia dobrowolnej mediacji

Z punktu widzenia przedsiębiorcy szczególnej uwagi wymagają zmiany polegające na wprowadzeniu postępowania uproszczonego oraz instytucji tzw. „milczącego załatwienia sprawy”. W przypadku możliwości zakwalifikowania danego przypadku na podstawie przepisów szczególnych do tego trybu, organ administracyjny ma obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania. Niewywiązanie się ustawowego terminu pozwala stronie na przyjęcie, że sprawa została rozstrzygnięta w sposób pozytywny bez konieczności oczekiwania na wydanie formalnej decyzji.

Wprowadzona zasada „przyjaznej interpretacji przepisów” znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

Ulga za złe długi - nowe regulacje

There are no translations available.

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

  • Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku informować dłużnika o zamiarze, a następnie o dokonaniu korekty naliczonego podatku VAT
  • Podatnik – wierzyciel musi zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu korekty, jej wartości oraz przekazać dane dłużnika
  • Podatnik – dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli nie uregulował należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze VAT. Dokonanie korekty jest obowiązkiem bez względu na fakt skorzystania lub nieskorzystania przez wierzyciela z ulgi;
Korekta winna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień po dniu upływu terminu płatności, nie zaś w rozliczeniu, w którym dłużnik dokonał odliczenia podatku (korekta nie jest w obecnym stanie prawnym dokonywana „wstecz”).

Korekta może więc być dokonana niezależnie od poinformowania o tym dłużnika;

Podstawa prawna:

- art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054)

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

There are no translations available.

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego, inwestycji zagranicznych w Polsce, rynku pracy oraz o roli Polski w Europie. Gaz łupkowy, energia jądrowa, polityka klimatyczna, a także inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne czy rozwój infrastruktury transportowej w Polsce - to niektóre z tematów poruszanych przez uczestników V Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

Relacje z Kongresu dostępne są na stronie http://www.eecpoland.eu/

 

Prosimy naszych Klientów o wyrozumiałość dla wynikających z organizacji Kongresu w lokalizacjach sąsiadujących z Kancelarią Frey zmian w organizacji ruchu i parkowania.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

There are no translations available.

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

 

Подробнее...

Kampania "Z radcą prawnym bezpieczniej!"

There are no translations available.

2.04.2013r. startuje nowa kampania promocji zawodu i samorządu radców prawnych prowadzona przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych.

W ramach kampanii promowana będzie nowa wyszukiwarka radców prawnych, tj. narzędzie ułatwiające przyszłym klientom znalezienie odpowiedniego dla ich potrzeb radcy prawnego: www.rejestrradcow.pl.

W ramach kampanii w wielu miastach Polski zawisną wielkoformatowe billboardy o wymiarach 3,5 na 2,5 m. W miejscach publicznych dostępne będą także stojaki z ulotkami dotyczącymi zawodu radcy prawnego. Na stronie www.bezpieczniej.kirp.pl , każdy znajdzie informacje o zawodzie radcy prawnego, zakresie pomocy, zasadach współpracy klientów z radcami, a także przekierowanie do wyszukiwarki radców prawnych (www.rejestrradcow.pl ).

Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie również kampania w mediach: dziennikach, stacjach radiowych oraz specjalistycznych periodykach.