Coronavirus pandemic and premise lease in commercial centres

 

 

Coronavirus pandemic and premise lease in commercial centres

 

Article 15 of the so-called ‘Anti-Crisis Shield’ law (adopted by the Polish Parliament on 31st of March 2020), provides rent reductions for entrepreneurs who were forced to halt their economic activity in shopping malls. This concerns owners of –  amongst others – restaurants, bookshops and clothing stores closed in pursuance to the ordinance of the Minister of Health.

According to the special law, during the validity of the ban on conducting economic activities in commercial facilities exceeding 2000sq.m of sale area, the mutual obligations of parties to tenancy contracts are temporarily expired. Such also applies to the agreements of lease or any similar ones, by which sale area is hand on to use. This means that the lessor is not allowed to collect rent for the period of time when the lessee is not able to do business due to COVID19 pandemic.

 

However, this solution cannot be applied unconditionally. In order to do so, an offer to prolong the contract on hitherto conditions for the period of time of the validity of the ban and six months more. Such offer has to be submitted in the given commercial centre no later than 3 months after the ban was lifted. Failing to present such statement compliant with the special law will mean resignation and unwillingness to take advantage of abovementioned rent relief solution.

 

The law also reserves that the lease contracts  are still bound by the regulations of the Civil Code concerning extraordinary restrictions in activities, such as but not limited to rebus sic stantibus and force majeure clauses. It is up to the entrepreneur to choose the appropriate legal solution to their situation.

 

Koronawirus a najem lokalu w galerii handlowej

Tzw. tarcza antykryzysowa a najem lokali w galeriach handlowych

 

Projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje (art. 15 ze) ulgi czynszowe dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli wstrzymać prowadzenie działalności w galeriach handlowych. Rozwiązanie to obejmie m.in. księgarnie, restauracje, sklepy odzieżowe i in. zamknięte zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Zgodnie ze specustawą, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  czasowo wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Oznacza to, że wynajmujący nie ma prawa pobierać czynszu za okres, w którym najemca nie prowadzi działalności w zw. z epidemią COVID-19.

 

Uwaga! Rozwiązanie to nie jest bezwarunkowe. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć ofertę przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o  6 miesięcy. Oferta powinna być złożona w danym centrum handlowym najpóźniej z upływem 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Brak złożenia oświadczenia zgodnego ze specustawą będzie oznaczał rezygnację ze skorzystania ze zwolnienia z czynszu na ww. zasadach.

Ustawa zastrzega ponadto, że do umów najmu nadal znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. sytuacji nadzwyczajnych ograniczeń w działalności czyli m.in. klauzule siły wyższej i rebus sic stantibus. Do przedsiębiorcy zatem będzie ostatecznie należał wybór odpowiedniego rozwiązania prawnego dostosowanego do jego sytuacji.

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty.

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.

4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

 

 

 

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe regulacje

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie praktyk charakteryzujących się partnerstwem pomiędzy podmiotami prywatnymi, a publicznymi.

Czytaj więcej...

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

  • Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku informować dłużnika o zamiarze, a następnie o dokonaniu korekty naliczonego podatku VAT
  • Podatnik – wierzyciel musi zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu korekty, jej wartości oraz przekazać dane dłużnika
  • Podatnik – dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli nie uregulował należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze VAT. Dokonanie korekty jest obowiązkiem bez względu na fakt skorzystania lub nieskorzystania przez wierzyciela z ulgi;
Czytaj więcej...

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego, inwestycji zagranicznych w Polsce, rynku pracy oraz o roli Polski w Europie. Gaz łupkowy, energia jądrowa, polityka klimatyczna, a także inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne czy rozwój infrastruktury transportowej w Polsce - to niektóre z tematów poruszanych przez uczestników V Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Czytaj więcej...

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Czytaj więcej...

Kampania "Z radcą prawnym bezpieczniej!"

Startuje nowa kampania promocji zawodu i samorządu radców prawnych prowadzona przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych.

W ramach kampanii promowana będzie nowa wyszukiwarka radców prawnych, tj. narzędzie ułatwiające przyszłym klientom znalezienie odpowiedniego dla ich potrzeb radcy prawnego: www.rejestrradcow.pl.

Czytaj więcej...