Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

  • Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku informować dłużnika o zamiarze, a następnie o dokonaniu korekty naliczonego podatku VAT
  • Podatnik – wierzyciel musi zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu korekty, jej wartości oraz przekazać dane dłużnika
  • Podatnik – dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli nie uregulował należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze VAT. Dokonanie korekty jest obowiązkiem bez względu na fakt skorzystania lub nieskorzystania przez wierzyciela z ulgi;

 

Korekta winna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień po dniu upływu terminu płatności, nie zaś w rozliczeniu, w którym dłużnik dokonał odliczenia podatku (korekta nie jest w obecnym stanie prawnym dokonywana „wstecz”).

Korekta może więc być dokonana niezależnie od poinformowania o tym dłużnika;

Podstawa prawna:

- art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054)