Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe regulacje

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie praktyk charakteryzujących się partnerstwem pomiędzy podmiotami prywatnymi, a publicznymi.

 

Realizacji idei partnerstwa służyć mają:

  • wprowadzone postępowania uproszczone i związana z nim instytucja „milczącego załatwienia sprawy”,
  • bardziej adekwatne kary pieniężnych w stosunku do popełnionego naruszenia
  • zasada „przyjaznej interpretacji przepisów”
  • możliwość podjęcia dobrowolnej mediacji

Z punktu widzenia przedsiębiorcy szczególnej uwagi wymagają zmiany polegające na wprowadzeniu postępowania uproszczonego oraz instytucji tzw. „milczącego załatwienia sprawy”. W przypadku możliwości zakwalifikowania danego przypadku na podstawie przepisów szczególnych do tego trybu, organ administracyjny ma obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania. Niewywiązanie się ustawowego terminu pozwala stronie na przyjęcie, że sprawa została rozstrzygnięta w sposób pozytywny bez konieczności oczekiwania na wydanie formalnej decyzji.

Wprowadzona zasada „przyjaznej interpretacji przepisów” znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.