Ile kosztuje proces cywilny?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie zanim zdecyduje się na wytoczenie powództwa cywilnego. Strony zastanawiają się, czy mogą sobie na to pozwolić, czy też takie działanie narazi je na wysokie koszty. Szczegółowe informacje na temat kosztów w postępowaniu cywilnym polski ustawodawca zamieścił w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 • W procesie cywilnym strony są zobowiązane do poniesienia dwóch rodzajów kosztów: opłat i wydatków, w tym m.in. wynagrodzenie biegłego, czy tłumacza
 • Zasadą jest, że to strona przegrywająca proces musi ponieść koszty z nim związane, jednak w wyjątkowych wypadkach sąd może odstąpić od tej reguły
 • Opłaty i wydatki można uiścić w kasie sądu, przelewem lub przy użyciu elektronicznych znaków opłaty sądowej

Jakie koszty wyróżniamy w postępowaniu cywilnym?

W procesie cywilnym wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kosztów: opłaty (opłaty od wnoszonych pism i opłaty kancelaryjne) oraz wydatki.

Opłaty to koszty, które musimy ponieść w momencie wnoszenia konkretnego pisma do sądu. Opłacie podlegają m.in. pozwy, wniosek o uzasadnienie oraz środki zaskarżenia. Ich wysokość zależy od rodzaju pisma, jednak nigdy nie będzie ona niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 200.000,00 zł.

Z kolei do wydatków zaliczymy przykładowo dowód z opinii biegłego, koszt zlecenia tłumaczenia przysięgłego, czy zwrot kosztów podróży świadka.

Rodzaje opłat w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłaty dzielimy na trzy rodzaje:

 • opłaty stałe
 • opłaty stosunkowe
 • opłaty podstawowe

Opłata stała wynosi od 30,00 do 10.000,00 zł. Jak wskazuje jej nazwa, ma ona stałą wysokość przypisaną do rodzaju sprawy i pobierana jest zarówno w sprawach niemajątkowych, jak i majątkowych (ale tylko, gdy wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia nie przekracza kwoty 20.000,00 zł).

Opłata podstawowa natomiast została przewidziana w sprawach, w których ustawodawca nie wskazał opłaty stałej, czy stosunkowej i wynosi ona 30,00 zł. Opłatę podstawową uiszcza się np. składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Opłata stosunkowa jest pobierana w przypadku spraw majątkowych, gdy przedmiot sporu lub przedmiot zaskarżenia przekracza 20.000,00 zł. Wtedy opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, ale nie może być wyższa niż 200.000,00 zł.

Wyjątkowym rodzajem opłaty jest opłata tymczasowa. Jest to opłata od pisma wniesionego w sprawie majątkowej, w której w momencie wszczynania sprawy nie jesteśmy w stanie ustalić wartości przedmiotu sporu. Opłata ta jest ustalana przez przewodniczącego i może wynosić od 30,00 zł do 2.000,00 zł. W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, którą strona będzie zobowiązana ponieść.

Wydatki w postępowaniu cywilnym

Wydatki natomiast możemy scharakteryzować jako kwotę precyzyjnie ustaloną i rzeczywiście poniesioną w związku z dokonywaną czynnością procesową strony lub sądu.

Do wydatków zaliczamy między innymi:

 • zwroty kosztów podróży i noclegów poniesione przez świadka, pełnomocnika, biegłego,
 • wynagrodzenie dla tłumaczy, biegłych, czy kuratorów ustanowionych dla stron
 • przyznanie mediatorowi należności
 • koszty zastępstwa procesowego przez pełnomocnika profesjonalnego tj. m.in. przez radcę prawnego lub adwokata

O ile dwie ostatnie kategorie wydatków są wprost uregulowane w przepisach, a tyle dwie pierwsze będą każdorazowo ustalane w realiach danej sprawy.

Koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika

Kwestia wydatków związanych z wynagrodzeniem radcy prawnego lub adwokata została uregulowana odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu oraz od charakteru sprawy, w której korzystamy z pomocy pełnomocnika. Zostały one również ujednolicone i są takie same i w przypadku radców prawnych i w przypadku adwokatów.

I tak na przykład, gdy wartość przedmiotu sporu w sprawie cywilnej majątkowej wynosi do 500.00 zł to minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika wynosi 90,00 zł. Jako przykłady można również podać postępowanie o rozwód, gdzie minimalna wysokość wynagrodzenia jest równa 720,00 zł oraz sprawy o ustalenie stosunku pracy, gdzie minimalna wartość wynagrodzenia to 180,00 zł.

Powyższe kwoty, to koszty, które strony są zobowiązane zapłacić drugiej stronie w ramach procesu cywilnego w przypadku przegranej. Wynagrodzenie pełnomocnika za prowadzenie sprawy pozostaje kwestią osobnych ustaleń między pełnomocnikiem a klientem.

Kto ponosi koszty procesu?

Zwrot kosztów w postępowaniu cywilnym ustawodawca uregulował w Kodeksie Postępowania Cywilnego i w dużej mierze uzależnił ponoszenie kosztów procesu od wyniku sprawy. Co do zasady, strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu (również takie, jak koszty reprezentowania strony przez radcę prawnego, czy adwokata) oraz jest zobowiązana zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie tych kosztów. W wyjątkowych przypadkach sąd może odstąpić od wskazanej ogólnej reguły i zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

A co w przypadku częściowej przegranej? W takiej sytuacji sąd podzieli procentowo koszty pomiędzy stronami. Np. w przypadku zasądzenia należności głównej w kwocie 1.500,00 zł z dochodzonych 2.000,00 zł, powód wygrywa sprawę w 75%, z związku z czym zobowiązany jest do pokrycia 25% kosztów sądowych.

Jeśli sprawa zostanie zakończona poprzez ugodę, to koszty znoszą się wzajemnie, o ile nie umówiono się inaczej.

Jak wnosić opłaty i wydatki?

Najprostszym sposobem jest dokonanie wpłaty na konto bankowe odpowiedniego sądu. Dane do przelewu bankowego takie jak numer konta, adres, etc. można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego sądu. Szukając takich informacji trzeba zwrócić uwagę na to, jaką opłatę wnosimy. Sądy mogą bowiem posiadać odrębne numery rachunków bankowych dla poszczególnych kategorii wpłat.

Wpłaty zawsze można dokonać także bezpośrednio w kasie właściwego sądu oraz w formie znaków opłaty sądowej (jest to specjalna forma płatności przeznaczona do dokonywania opłat sądowych w formie elektronicznej na dedykowanej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Czy proces cywilny jest drogi?

Koszty procesu potrafią być wysokie, jednak w większości przypadków można oszacować ich wysokość jeszcze przed wniesieniem pozwu. O ile 2019 r. w efekcie nowelizacji wzrosła wysokość opłat od wnoszonych pism, to z drugiej strony ustawodawca dopuścił możliwość ograniczenia pewnych wydatków.

Przede wszystkim strony, świadkowie i biegli mogą uczestniczyć w rozprawie w formie zdalnej, co niweluje konieczność ponoszenia wydatków związanych ze zwrotem ich dojazdu lub noclegu. Ponadto zgodnie z art. 278 (1) k.p.c. sąd może dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, co może całkowicie wyłączyć konieczność sporządzenia opinii przez biegłego.

Przeczytaj także:

Ile trwa postępowanie sądowe?

Potrzebują Państwo pomocy w sprawie sądowej? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Zachęcamy do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…