Jak zaskarżyć nakaz zapłaty?

Jednym z rodzajów orzeczeń wydawanych przez sądy w postępowaniu cywilnym są nakazy zapłaty. Poniżej wyjaśniamy, czym różnią się poszczególne rodzaje nakazów zapłaty oraz jak zaskarżyć nakaz zapłaty w skuteczny sposób.

 • W procedurze cywilnej wyróżniamy dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Chcąc zaskarżyć nakaz zapłaty musimy wnieść odpowiednio: sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty
 • W przeciwieństwie do zarzutów, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może być wydany w toku trzech postępowań: zwykłego, elektronicznego (tzw. EPU) oraz europejskiego postępowania nakazowego. Przedmiotowy nakaz zapłaty może być wydany zarówno przez sąd, jak i przez referendarza sądowego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy wnieść w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, do sądu który wydał zaskarżone orzeczenie. W sprzeciwie należy poruszyć wszelkie kwestie formalne (np. podnieść zarzut zapisu na sąd polubowny), jak również i materialne (np. wskazanie, że roszczenie przedawniło się).

Wskutek wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym traci moc, a sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU

Kodeks cywilny nieco odmiennie reguluje kwestię wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w sprzeciwie należy powołać wszystkie zarzuty, jakie strona zamierza podnieść w toku postępowania, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie na dalszym etapie sprawy. Również w tym przypadku termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 14 dni.

Co ważne, w przypadku EPU wniesienie sprzeciwu powoduje umorzenie postępowania. Powód uzyskuje w takiej sytuacji prawo do złożenia pozwu w sądzie ustalonym według właściwości ogólnej.

W przeciwieństwie do tradycyjnego postępowania do sprzeciwu wnoszonego w EPU pozwany nie dołącza dowodów, a jedynie powołuje się na nie w treści pisma.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

O tym, czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i co oznacza dla pozwanego jego wydanie przeczytają Państwo w tym artykule.

Zarzuty od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia zarzutów wraz z pozwem. Zarzuty powinny zawierać nie tylko zarzuty merytoryczne (np. kwestionowanie istnienia powództwa ze względu na spłatę zobowiązania), ale także zarzuty formalne (np. zarzut niewłaściwości sądu).

Skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sprawia, że nakaz ten nie uprawomocni się, jednak nadal będzie mógł zostać wykorzystany jako tytuł zabezpieczenia. Sprawa będzie natomiast podlegała rozpoznaniu w zwykłym toku postępowania. Co oznacza udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym wyjaśniliśmy w tym wpisie.

W przeciwieństwie do sprzeciwu, zarzuty od nakazu zapłaty podlegają opłacie w wysokości 3/4 opłaty należnej od pozwu.

Co istotne, zarzuty od nakazu zapłaty stanowią środek zaskarżenia, mogą więc zostać w każdym czasie cofnięte. W takim wypadku pozwany może liczyć na całościowy lub częściowy zwrot uiszczonej opłaty.

Wymogi formalne dla pism procesowych

Obydwa wyżej wymienione środki zaskarżenia muszą spełniać wymogi przewidziane dla pierwszych pism procesowych wnoszonych w sprawie.

Zarówno sprzeciw, jak i zarzuty powinny zatem zawierać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pismo jest skierowane
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 • numer PESEL pozwanego (dla osoby fizycznej) lub numer NIP (dla przedsiębiorcy) albo numer KRS (dla podmiotu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • oznaczenie rodzaju pisma: odpowiednio „sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym” lub „zarzuty od nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym”
 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia sądu, z podaniem daty, rodzaju i organu (tj. sądu lub referendarza sądowego), który je wydał
 • sygnaturę sprawy
 • osnowę wniosku
 • w przypadku zarzutów należy także wskazać, czy nakaz zaskarżamy w całości, czy w części
 • wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie
 • wskazanie dowodów na wykazanie każdego z tych faktów
 • podpis strony
 • wymienienie załączników
 • w przypadku zarzutów także dowód uiszczenia opłaty

Do sprzeciwu lub zarzutów pozwany powinien dołączyć posiadane dowody. Jeśli nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik musi dołączyć dokumenty w oryginale oraz w kopii przeznaczonej dla przeciwnika procesowego.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymogów będzie skutkować wezwaniem strony do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu pisma, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zarówno sprzeciw, jak i zarzuty należy sporządzić na piśmie i złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pismo listem poleconym za pośrednictwem poczty. Ilość odpisów pisma uzależniona jest od liczby uczestników postępowania.

Trochę inaczej sprawa ma się w przypadku sprzeciwu wnoszonego w EPU. W tym postępowaniu wyłącznie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Korespondencję do tego sądu można przesyłać zarówno tradycyjnie – listem poleconym, jak i elektronicznie za pośrednictwem platformy udostępnionej przez ww. sąd.

Potrzebują Państwo pomocy prawnej w postępowaniu sądowym? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Zachęcamy do kontaktu pod adresem kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Unieważnienie umowy kredytu w euro

Unieważnienie umowy kredytu w euro

W ostatnich latach polskie sądy ukształtowały korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą w kwestii kredytów frankowych. Jednak nie tylko te umowy zawierają klauzule abuzywne niekorzystne dla

Weiterlesen

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…