Czym jest prawo transportowe?

czym jest prawo transportowe

Działając w branży transportowej przedsiębiorcy muszą spełnić nie tylko szereg wymagań pozwalających na legalne prowadzenie działalności. Również umowy z kontrahentami i klientami wymagają ich szczególnej uwagi. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest prawo transportowe.

 • Polskie prawo transportowe to zbiór aktów prawnych, należących do gałęzi prawa administracyjnego lub cywilnego
 • Podstawą działania przedsiębiorcy drogowego są ustawy krajowe, takie jak ustawa o transporcie drogowym prawo przewozowe i kodeks cywilny oraz liczne akty prawa międzynarodowego
 • Ustawa o transporcie drogowym reguluje przede wszystkim kwestie związane podejmowaniem i wykonywaniem działalności w branży transportu drogowego
 • Kwestie umów i odpowiedzialności odszkodowawczej określone zostały natomiast w prawie przewozowym i Kodeksie cywilnym

Czym jest prawo transportowe?

Prawo transportowe to potoczna nazwa zbioru aktów prawnych związanych z przewozem rzeczy i przemieszczaniem się osób. Przepisy te nie stanowią odrębnej gałęzi prawa i należą przede wszystkim do gałęzi prawa administracyjnego lub cywilnego.

Te pierwsze regulują przede wszystkim sposób organizacji i wykonywania transportu oraz uzyskiwania uprawnień niezbędnych w działalności transportowej. Obejmują takie działy jak: transport kolejowy, drogowy, morski i śródlądowy oraz lotniczy. Przepisy te skierowane są nie tylko do przedsiębiorców, ale także do organów państwowych. Do prawa administracyjnego zaliczamy także kwestie związane z opodatkowaniem działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę transportowego.

Prawo cywilne znajdzie natomiast zastosowanie do stosunków między przedsiębiorcami a ich klientami i kontrahentami. Obejmuje ono m.in. kwestię umów przewozu, umowę spedycji oraz ogólnej odpowiedzialności za szkody.

Regulacje krajowe, czy międzynarodowe?

Akty prawne wpływające na działalność przedsiębiorców transportowych to zarówno akty prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Regulacje międzynarodowe znajdą zastosowanie przy przekroczeniu granic państwa siedziby przedsiębiorstwa. Ich celem jest ujednolicenie stosunków prawnych między kontrahentami branży transportowej oraz uregulowań o charakterze administracyjnym.

Wśród krajowych aktów prawnych możemy wymienić następujące ustawy wraz z przepisami wykonawczymi:

 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe
 • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawę z dnia 18 września 2001 r. kodeks morski
 • Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze
 • Ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe

Z kolei do najważniejszych aktów prawa międzynarodowego zaliczamy m.in.:

 • Konwencję genewską z dnia 19 maja 1956 roku o umowie międzynarodowego przewozu drogowego (CMR)
 • Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

W dalszej części artykułu szerzej omówimy kwestie związane ze specyfiką transportu drogowego.

Legalne działanie w branży, czyli ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym to akt należący do sfery prawa administracyjnego. Określa więc przede wszystkim warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, żeby legalnie wykonywać działalność w branży transportowej.

Ustawa ta reguluje zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego (przewozu na potrzeby własne), jak też niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

Ponadto ustawa określa również zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zasady ochrony praw pasażerów.

W powyższej ustawie znajdziemy zatem przepisy regulujące uzyskiwanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej na międzynarodowy transport drogowy. Ponadto ustawa określa także warunki uzyskania licencji na przewóz osób, jak również na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

Ustawa określa szczegółowo warunki udzielenia (lub odmowy), zmiany i cofnięcia zezwoleń i licencji oraz organy właściwe do tych czynności. Ponadto reguluje także warunki nadzoru i możliwych do przeprowadzenia kontroli oraz administracyjne kary pieniężne za naruszenia ustawy.

Umowy z kontrahentami i klientami, czyli prawo przewozowe

Ten akt prawny reguluje natomiast sferę stosunków cywilnoprawnych między przewoźnikiem a jego kontrahentami i klientami. Ustawa ta znajdzie zastosowanie przede wszystkim do umów odpłatnych zawieranych przy przewozach krajowych, a przy międzynarodowych tylko wtedy gdy umowa międzynarodowa nie reguluje danej kwestii.

Ustawa rozstrzyga takie kwestie jak zabezpieczenie roszczeń i warunki likwidacji przesyłek, odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób lub rzeczy i związane z tym dochodzenie roszczeń i możliwe odszkodowania.

Wszystkie wydawane przez przewoźnika regulaminy oraz zawierane przez niego umowy nie mogą więc zawierać postanowień sprzecznych z przedmiotową ustawą.

Pozostałe kwestie cywilnoprawne

Podstawę całej gałęzi prawa jaką jest prawo cywilne stanowi Kodeks cywilny. Ustawa ta reguluje ogólne zasady zawierania i rozwiązywania umów oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Szczegółowo określa także tak istotne dla przedsiębiorcy transportowego umowy jak leasing, czy spedycja. Przepisami kodeksu należy się także kierować zawierając umowy z podwykonawcami i innymi zleceniobiorcami.

Prawo przewozowe ma pierwszeństwo stosowania przed uregulowaniami dotyczącymi przewozu zawartymi w Kodeksie cywilnym. Kodeks można zastosować dopiero wtedy, kiedy prawo przewozowe nie reguluje danej kwestii.

Przewoźnik jako przedsiębiorca

W działalności przedsiębiorcy transportowego mogą także występować problemy prawne nie wynikające jedynie ze specyfiki prowadzenia biznesu w tej branży. Jak każdy przedsiębiorca, także przewoźnik może zmierzyć się z kłopotami związanymi z innymi sferami prawa.

Wśród dziedzin prawa istotnych w działalności każdego przedsiębiorcy możemy wymienić:

 • prawo pracy – w zakresie zawierania umów z pracownikami i obowiązków pracodawcy
 • prawo przedsiębiorców oraz kodeks spółek handlowych – ten pierwszy: w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ten drugi: w zakresie funkcjonowania spółek
 • prawo karne –  w zakresie odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy
 • prawo podatkowe – w zakresie należności publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany jest przedsiębiorca

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z przewozem lub transportem? Nasza Kancelaria świadczy stałą i doraźną pomoc prawną na rzecz przewoźników. Szczegóły w zakładce prawo transportowe. Zachęcamy do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Share

More articles

Privacy and cookie policy

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Read more...