Jak potwierdzić posiadanie polskiego obywatelstwa?

W związku z wyjazdami i migracjami może okazać się, że osoby będące Polakami nie mogą przedstawić żadnego dowodu na posiadanie obywatelstwa polskiego. W takiej sytuacji muszą zwrócić się do właściwego wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

 • Organem, który rozpatruje wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek
 • Co do zasady, sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, jednak w szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu
 • Wniosek można złożyć także w imieniu małoletnich dzieci lub w stosunku do zmarłych krewnych

Jak i gdzie złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Organem umocowanym do wydania decyzji w sprawie pozostaje wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Jeśli strona nie miała nigdy miejsca zamieszkania w Polsce, organem właściwym będzie Wojewoda Mazowiecki. Wniosek składa się w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez właściwy urząd wojewódzki. W imieniu małoletnich wniosek składają rodzice.

Do wniosku o potwierdzenie obywatelstwa polskiego należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości, osoby, której dotyczy wniosek
 • odpisy aktów stanu cywilnego osoby, której dotyczy wniosek oraz jej przodków do II stopnia
 • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz jego utratę w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego przodkowie posiadali takie obywatelstwo
 • kserokopię karty repatriacyjnej lub karty ewakuacyjnej osoby, której dotyczy potwierdzenie obywatelstwa polskiego na dzień 1 września 1939 r.
 • inne dokumenty stanowiące dowód na posiadanie polskiego obywatelstwa
 • pełnomocnictwo, gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 58 zł, a jeśli strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł

O czym pamiętać składając wniosek?

Składając wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy dokładnie przeanalizować historię własnej rodziny. Może się bowiem okazać, że również rodzice lub dziadkowie wnioskodawcy nigdy formalnie nie potwierdzili posiadania swojego obywatelstwa, co może stanowić przeszkodę do uzyskania takiego potwierdzenia przez wnioskodawcę.

Ile trwa potwierdzenie obywatelstwa polskiego?

W sprawach nieskomplikowanych wojewoda powinien wydać decyzję w ciągu jednego miesiąca. Może się jednak okazać, że sprawa nie jest prosta i termin na wydanie decyzji zostanie przez organ przedłużony. Z praktyki naszej Kancelarii wynika, że zwłaszcza w przypadku potwierdzania obywatelstwa wstępnych negatywny wpływ na czas postępowania ma konieczność poszukiwania dokumentów dotyczących obywatelstwa przodków.

Odwołanie od decyzji

Może się zdarzyć, że wojewoda odmówi potwierdzenia posiadania obywatelstwa albo strona z innych przyczyn będzie niezadowolona z decyzji. W takiej sytuacji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnosi się je pisemnie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jeśli strona będzie niezadowolona z decyzji organu II instancji może wnieść następnie skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Potwierdzenie obywatelstwa spadkodawców

Niejednokrotnie potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego okazuje się konieczne dla potrzeb postępowań spadkowych. Obywatelstwo spadkodawcy decyduje bowiem o tym, według prawa jakiego kraju sąd będzie oceniał dziedziczenie.

W takim przypadku spadkobierca będzie musiał zwrócić się do właściwego wojewody z wnioskiem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa przez spadkodawcę, wykazując przy tym posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu takiej decyzji.

Gdzie szukać dokumentów na potwierdzenie obywatelstwa polskiego?

Standardowym dowodem na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego są dokumenty takie jak dowody tożsamości, paszporty, książeczki wojskowe, akty urodzenia czy akty ślubu. Zdarza się jednak, że rodziny nie posiadają żadnych dokumentów dotyczących przodków.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy zwrócić się do oddziału archiwum państwowego właściwego dla miejsca urodzenia lub miejsc zamieszkania zmarłego. Dokumentów można poszukiwać także w archiwach diecezjalnych, urzędach miejskich, kuratoriach oświaty lub w IPN. Konieczne może się okazać także zwrócenie się do zagranicznych instytucji np. Bundesarchiv w Niemczech.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych na terytorium całej Polski. Szczegóły w zakładce prawo imigracyjne. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…