Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. w praktyce

nowelizacja k.p.c. w 2023 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanym przez resort sprawiedliwości, wprowadzone zmiany mają na celu w szczególności przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Czy nowelizacja k.p.c. w 2023 r. spełni swoje zadanie? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas, a póki co poniżej prezentujemy pierwszą część przeglądu najważniejszych nowości, które wprowadza wspomniana nowelizacja.

 • Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. wprowadza nowe zasady organizacji przebiegu postępowań cywilnych m.in. w zakresie kierowania spraw na rozprawę
 • Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego powołują również nowy typ pełnomocnictwa: pełnomocnictwa do doręczeń
 • Ponadto obecnie przewidziane jest uzasadnianie orzeczeń wydanych na posiedzeniach niejawnych z urzędu, bez konieczności wnioskowania o to przez strony

Zmiana właściwości sądu okręgowego

Pierwszą istotną zmianą, którą wprowadza nowelizacja k.p.c. w 2023 r. jest wysokość wartości przedmiotu sporu, która przesądza o tym, że do rozpoznania sprawy właściwy staje się sąd okręgowy, a nie rejonowy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 k.p.c. dotychczasowy próg 75.000,00 złotych został podniesiony do kwoty 100.000,00 złotych. Nowelizacja nie spowoduje jednak przekazania spraw już wszczętych do sądów okręgowych. Wskazany próg w.p.s. dotyczy spraw wszczynanych po wejściu nowelizacji w życie.

Pełnomocnictwo do doręczeń

Dotychczasowy katalog pełnomocnictw został poszerzony o pełnomocnictwo do doręczeń, które nie jest niczym innym, jak szczególnym rodzajem pełnomocnictwa do niektórych tylko czynności procesowych. Takie pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do odbierania korespondencji sądowej ze skutkiem takim, jakie wywoływałoby doręczenie przesyłki samej stronie postępowanie. Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. sprawie, że przedmiotowym pełnomocnikiem może zostać obecnie ustanowiona każda osoba fizyczna, a nie jak dotąd, jedynie profesjonalny pełnomocnik, w osobie radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. a wymagania dotyczące pism procesowych sporządzanych przez profesjonalnych pełnomocników

Od dnia wejścia w życie nowelizacji, wszelkie pisma procesowe nadawane do sądu przez profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych lub rzeczników patentowych) powinny mieć wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski dowodowe. Dbanie o taki układ pism procesowych jest o tyle istotne, że wnioski dowodowe przywołane wyłącznie w uzasadnieniu pisma będą uznawane przez sądy za bezskuteczne, a tak zawnioskowane dowody nie w ogóle będą przeprowadzane.

Przepis ten ma niewątpliwie na celu nadanie pismom sporządzanym przez profesjonalnych pełnomocników większej przejrzystości, za czym szło będzie usprawnienie toku całego postępowania.

Zmianie ulegnie również obowiązek doręczeń między profesjonalnymi pełnomocnikami w toku rozprawy. Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. sprawie, że nie muszą one być już dokonywane jedynie za pomocą przesyłki poleconej, wystarczające będzie nadanie pisma u operatora pocztowego jakąkolwiek przesyłką, w tym paczką.

Zmiany dotyczące kierowania spraw na rozprawę

Po nowelizacji k.p.c. w 2023 r., aby sprawa została rozpoznana z zachowaniem pełnej jawności, nie tylko wewnętrznej, ale również zewnętrznej, wymagane jest by w pierwszym piśmie procesowym kierowanym przez stronę do sądu zawrzeć stosowny wniosek o skierowanie sprawy na rozprawę oraz o wysłuchanie strony na rozprawie. Taki wniosek wykluczy możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym. Omawiany obowiązek dotyczy zarówno stron reprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika, jak i działających samodzielnie.

Nie dotyczy to jednak spraw, które będą rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym, tj. gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 4.000,00 złotych. W takiej sytuacji niezależnie od składanych przez stronę wniosków sprawa zostanie rozpatrzona na posiedzeniu.

Nowe zasady uzasadnienia niektórych orzeczeń

Nowością jest również uzasadnianie z urzędu wyroków wydanych na posiedzeniu niejawnym. Na wzór postępowania sądowo-administracyjnego strona będzie w takiej sytuacji zwolniona ze składania wniosku o sporządzenie uzasadnienia i uiszczania opłaty w kwocie 100,00 zł.

Zapraszamy także do lektury drugiej części wpisu omawiającego zmiany, jakie wprowadza nowelizacja k.p.c w 2023 r.: Nowelizacja k.p.c. w 2023 r. Zmiany dla konsumentów

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach sądowych? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami i na etapie przed sądowym. Szczegóły w zakładce prawo cywilne. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Postępowania restrukturyzacyjne – porównanie

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy porównanie różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Jeżeli zastanawiają się Państwo

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…