Dla firm

Prawo handlowe

 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego
 • powoływanie do życia spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna), stowarzyszeń oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie zmian umowy spółki, statutu lub aktu założycielskiego
 • przygotowywanie protokołów posiedzeń władz spółki (protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń) i projektów uchwał
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa handlowego
 • opracowywanie projektów umów, regulaminów i innych aktów

Prawo cywilne, prawo gospodarcze

 • doradztwo prawne w zakresie prawa własności, użytkowania, służebności
 • opracowywanie projektów umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, zlecenie, umowa o dzieło, roboty budowlane, przewóz, spedycja, ubezpieczenia majątkowe i osobowe).
 • zagadnienia obrotu wierzytelnościami
 • asysta prawna w zakresie windykacji należności
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi
 • zastępstwo prawne przed organami administracji
 • występowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym: prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo przewozowe, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska i in.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie projektów umów i regulaminów
 • reprezentacja pracodawców przed sądem
 • sporządzanie opinii prawnych - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze, zakaz konkurencji
 • udzielanie innych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc prawna w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej
 • opracowywanie umowy konsorcjum
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami

Prawo upadłościowe

 • reprezentacja podmiotów składających wniosek o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wnoszenie środków ochrony prawnej do sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcy sądowego
 • dochodzenie należności w postępowaniu upadłościowym

Oferta Kancelarii