Rejestracja firmy w CEIDG – o czym pamiętać po założeniu JDG?

rejestracja firmy w CEIDG

Przedsiębiorca chcący prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą powinien ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie skutki wywołuje rejestracja firmy w CEIDG.

 • Rejestracja firmy w CEIDG odbywa się za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego, a przedsiębiorca może prowadzić działalność już w dniu złożenia wniosku
 • Jednocześnie z rejestracją w CEIDG, przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ZUS oraz właściwego urzędu skarbowego
 • Rejestracja firmy nie oznacza jednak końca obowiązków przedsiębiorcy, niekiedy bowiem konieczne będzie dopełnienie dalszych formalności, zwłaszcza wobec urzędu skarbowego

Rejestracja firmy a właściwa forma prawna

Jeszcze przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca powinien ocenić, czy jednoosobowa działalność gospodarcza rzeczywiście będzie najlepszą formą prawną dla planowanej przez niego działalności. Może się bowiem okazać, że z różnych przyczyn (np. podatkowych, czy ze względu na skalę planowanego biznesu), korzystniejsze będzie prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej.

Warto także pamiętać, że w przypadku gdy planowanie przychody są niewielkie, można skorzystać z tzw. działalności nierejestrowanej, która jest swego rodzaju możliwością przetestowania prowadzenia biznesu dla osób, które dopiero planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co istotne, rejestracja firmy nie jest wymagana, jeśli działalność będzie polegać na:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczym handlu detalicznym

Przeczytaj także:

Spółka komandytowa – najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy spółki akcyjnej

Rejestracja firmy w CEIDG

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy dokonać za pośrednictwem systemu CEIDG, przy użyciu elektronicznego formularza CEIDG-1.

We wniosku przedsiębiorca będzie zobowiązany do podania następujących danych:

 • nazwa firmy (firma to imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz dowolne dodatkowe oznaczenie np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Nowak)
 • określenie przedmiotu działalności, poprzez podanie stosownych kodów PKD,
 • siedziba oraz dodatkowe miejsca prowadzenia działalności, ewentualnie także adres do doręczeń,
 • data rozpoczęcia działalności
 • opcjonalnie wskazanie pełnomocnika oraz zarządcy sukcesyjnego.

W systemie CEIDG wraz ze złożeniem wniosku rejestrację przedsiębiorca jednocześnie składa:

 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, co skutkuje nadaniem numeru REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą do właściwego urzędu skarbowego,
 • zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS.

Udana rejestracja firmy oznacza, że przedsiębiorca może podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Identyfikatorem przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG jest numer NIP.

Rejestracja firmy i co dalej?

Przedsiębiorca, który dokonał skutecznego zgłoszenia do CEIDG powinien następnie dopełnić formalności względem właściwego urzędu skarbowego. Czynności tej można dokonać jednocześnie z wnioskiem o wpis lub osobnym wnioskiem.

Przede wszystkim konieczne jest wybranie właściwej formy opodatkowania, tj. dokonanie wyboru między ryczałtem, podatkiem liniowym lub opodatkowaniem na zasadach ogólnych. To jaka forma opodatkowania będzie właściwa dla przedsiębiorcy zależy od wielu czynników, m.in. od prognozowanych przychodów i kosztów. Kwestię tę warto skonsultować z doradcą podatkowym lub księgowym.

Dodatkowo, jeśli dotyczy to danego przedsiębiorcy powinien on zarejestrować się jako płatnik VAT lub także jako płatnik VAT europejski. Podatek VAT jest niezwiązany z podatkiem dochodowym i od tego na jakich zasadach przedsiębiorca rozlicza PIT. Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Chociaż przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania odrębnego rachunku firmowego, to konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek rachunku bankowego, którego właścicielem będzie tylko ten przedsiębiorca.

Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy nie mogą dokonywać transakcji gotówkowych jeżeli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Rachunek bankowy służący do rozliczeń firmowych przedsiębiorca powinien zgłosić do Białej Listy Podatników VAT.

Niezależnie od obowiązków fiskalnych, przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji w Bazie Danych o odpadach i rejestrze KOBIZE.

Jeśli działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, a tak będzie w prawie każdym przypadku, konieczne będzie zadbanie także o odpowiednie zabezpieczenie danych w firmie i dokumentację związaną z RODO.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? Nasza Kancelaria świadczy stałą obsługę spółek i przedsiębiorców. Szczegóły w zakładce prawo gospodarcze. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

kim jest zarządca sukcesyjny

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego pozwala na trwanie firmy także po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak powołać zarządcę sukcesyjnego i jakie

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…