Czym jest działalność nieewidencjonowana?

czym jest działalność nieewidencjonowana

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wprowadza jedną, ale dość znaczącą zmianę w ustawie Prawo przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie przybliżamy nie tylko zmiany obowiązujące od 1 lipca 2023 roku, ale również samą formę aktywności gospodarczej jaką jest działalność nieewidencjonowana.

 • Działalność nieewidencjonowana (lub tzw. działalność nierejestrowana) jest swego rodzaju możliwością przetestowania prowadzenia biznesu dla osób, które dopiero planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Jest to forma działalności kierowana również do osób, które chcą dorobić do swojej pensji
 • Zmiana, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., miała na celu umożliwienie większej ilości osób prowadzenia legalnie dodatkowej działalności

Czym jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana to swego rodzaju nowość w polskim systemie prawnym wprowadzona poprzez tzw. Konstytucję dla biznesu, a dokładnie poprzez Ustawę prawo przedsiębiorców w 2018 r. Działalność ta nie jest wbrew pozorom rodzajem działalności gospodarczej, a całkiem osobnym rodzajem działalności. Dodatkowo, osoba, która podejmuje tego rodzaju działalność nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy prawo przedsiębiorców, co równa się wielu idącym za tym ustępstwom, o których wspominamy w dalszej części wpisu.

Od początku lipca nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (działalność nieewidencjonowana). Jest to niewątpliwy ukłon w stronę osób wykonujących działalność nierejestrowaną, nie tylko ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia z 3 490 zł do 3 600 zł, ale również z tego powodu, że do końca czerwca przychód nie mógł przekraczać 50% tej kwoty. Oznacza to, że aktualnie w ramach działalności nieewidencjonowanej osiągnięty przychód nie może przekroczyć 2 700 zł. Od stycznia 2024 roku najprawdopodobniej będzie to próg 3 185,50 zł, a od lipca przyszłego roku nawet 3 225 zł.

Jednak wymóg przychodu niższego bądź równego 75% minimalnego wynagrodzenie nie jest jedynym warunkiem, który został postawiony przez ustawodawcę osobom chcącym prowadzić działalność nieewidencjonowaną – za przedsiębiorcę nie będzie uznana wyłącznie ta osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcą nie będzie jedynie osoba, która (po pierwsze) nie prowadziła w okresie ostatnich 5 lat rejestrowanej działalności gospodarczej oraz (po drugie), której przychód nie przekroczył omówionego powyżej progu.

„A co jeśli mój przychód przekroczy 75% minimalnego wynagrodzenia?”

Ustawodawca zabezpieczył się również na taką ewentualność. Jeśli nasz przychód w danym miesiącu przekroczył ustawowy próg o chociażby 1 grosz, to automatycznie prowadzona przez nas działalność nieewidencjonowana staję się działalnością gospodarczą, a my stajemy się przedsiębiorcami. Jednak to nie wszystko – ponadto, ustawa nakłada na nas obowiązek zarejestrowania takiej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na dokonanie rejestracji mamy 7 dni od chwili, w której staliśmy się przedsiębiorcami, a nasza działalność przekształciła się w działalność gospodarczą, czyli od momentu, w którym nasz przychód przekroczył próg 75% minimalnego wynagrodzenia.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców przychód jest definiowany podobnie jak w prawie podatkowym, co oznacza, że przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W praktyce oznacza to, że dniem w którym nasza działalność staje się działalnością gospodarczą jest dzień, w którym wystawimy rachunek, powodujący przekroczenie progu, a nie dzień, w którym otrzymamy daną należność z tytułu tego rachunku. Warto o tym pamiętać, ponieważ gdy w wypadku kontroli organ kontrolny odkryje brak naszego wniosku o zarejestrowanie działalności, może on na nas nałożyć karę, co narazi nas na niepotrzebne koszty.

Czy każdy rodzaj działalności może być traktowany jako działalność nieewidencjonowana?

Niestety nie. Ustawodawca zabezpiecza się i stawia obowiązek rejestracji działalności, na której wykonywanie potrzebna jest koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Z tego powodu działalność nieewidencjonowaną nie może być np. działalność polegająca na ochronie osób i mienia, sprzedaży alkoholu, organizacji imprez turystycznych, usługi detektywistyczne, czy zbieranie odpadów.

Prawo przedsiębiorców wymienia dodatkowo jeszcze dwie inne działalności, które nie mogą stanowić przedmiotu działalności nieregulowanej a są nimi pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jakie korzyści wynikają z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie musi zgłaszać jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale również do urzędu skarbowego oraz Centralnego Urzędu Statystycznego (GUS), co jest równoznaczne z tym, że nie jest potrzebny nam Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i numer REGON.

Oprócz tego nie ciąży na nas obowiązek płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Nie musimy również płacić comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, a co chyba najważniejsze również podatku VAT (ponieważ nasz roczny przychód z działalności nierejestrowej nie przekroczy 200 tys. zł). Ogromnym plusem jest również niewątpliwie fakt, że prowadząc taką drobną działalność nie jesteśmy zobligowani do prowadzenia skomplikowanej i bardzo szczegółowej księgowości – wystarczy, jeśli będziemy prowadzić mocno uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Oprócz wielu ułatwień, prowadzenie opisywanej działalności łączy się z pewnymi obowiązkami, takimi jak prowadzenie wspomnianej już uproszczonej ewidencji sprzedaży, wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego czy rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej. Niezależnie od wszystkiego, musimy również pamiętać o tym, że prowadzenie działalności nie zwalnia nas z przestrzegania praw konsumentów.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? Nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w bieżących sprawach. Szczegóły w zakładce prawo gospodarcze. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…