Co zmienia Dyrektywa Omnibus? Kompleksowy przewodnik po zmianach

Tzw. Dyrektywa Omnibus, to kolejny unijny akt prawny mający lepiej chronić interesy konsumentów. W Polsce implementuje ją ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw. Dla przedsiębiorców z branży e-commerce oznacza to konieczność modyfikacji niektórych dotychczasowych praktyk. Jakie zmiany wkrótce wejdą w życie?

 • Celem ochrony praw konsumentów unijne przepisy zobowiązują do wprowadzenia dodatkowych obowiązków i zakazów dotyczących przedsiębiorców
 • W związku z tym, zmienione zostaną liczne przepisy ustaw takich jak: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czy ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, mające bezpośredni wpływ na działalność biznesów online
 • Przedsiębiorcy, a szczególnie ci którzy działają w branży e-commerce, będą zatem musieli dostosować swoje dotychczasowe działania marketingowe i dokumenty do nowych przepisów

Nowelizacje ustaw w związku z implementacją Dyrektywy Omnibus

Obecnie trwa proces legislacyjny dotyczący uchwalonej przez Sejm w dniu 27 października 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. To właśnie ta ustawa zaimplementuje Dyrektywę Omnibus do polskiego porządku prawnego. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja przepisów ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy, jednak prace nad tym aktem prawnym jeszcze nie zostały zakończone. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt ustawy.

Warto także wskazać, że uchwalona została ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, która implementuje tzw. Dyrektywę Towarową oraz Dyrektywę Cyfrową. Również te dyrektywy będą miały wpływ na działalność przedsiębiorców internetowych. Ten akt prawny wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

Co dokładnie zmienia Dyrektywa Omnibus?

Najwięcej zmian ustawodawca wprowadza w ustawie o prawach konsumenta. Między innymi dodane zostają nowe definicje legalne dla pojęć takich jak: dane osobowe, internetowa platforma handlowa oraz dostawca internetowej platformy handlowej. Rozszerzona zostaje także definicja umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – do takich umów zaliczane będą również umowy zawierane podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług.

Ponadto, zmieniony zostanie zakres stosowania ustawy o prawach konsumenta. Dotychczas ustawa nie znajdowała zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych. Po wejściu w życie nowelizacji obowiązkowe będzie jednak stosowanie do nich niektórych przepisów ustawy dotyczących zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Nowelizacja wprowadza nowe ograniczenie dotyczące umowy o usługi finansowe. Od 1 stycznia 2023 r. umowa taka nie będzie mogła zostać zawarta podczas pokazu lub wycieczki.

Jakie nowe obowiązki wprowadza Dyrektywa Omnibus?

Przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami, oprócz dotychczasowych informacji przekazywanych klientom przed ich zawarciem, będą musieli także dodać informacje na temat:

 • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową
 • funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Powyższe dotyczy jedynie umów innych niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Natomiast przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przedsiębiorcy będą musieli przekazać dodatkowe informacje dotyczące:

 • środka komunikacji online, który spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą
 • indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową
 • funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Ponadto, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały o:

 • ogólnych informacjach dotyczących parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania
 • tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą
 • niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy nie jest przedsiębiorca
 • podziale obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.

Co więcej, jeśli konsument będzie żądał wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi odebrać od klienta stosowne oświadczenie na trwałym nośniku, z którego będzie wynikać, że klient przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez przedsiębiorcę.

Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

Ustawodawca obok dotychczasowego 14-dniowego terminu na odstąpienie do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wprowadził dodatkowy 30-dniowy termin. Dotyczy on umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta albo wycieczki.

Co istotne, przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem powyższych terminów, w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy albo pokazu. Przyjęcie płatności z naruszeniem ww. przepisów będzie traktowane jako wykroczenie i podlegało odpowiedzialności karnej.

Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy

Zmianie ulegnie także art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przewidujący ustawowe ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy.

Zakaz odstąpienia będzie obejmował dodatkowo umowy o:

 • świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości (w dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorca nie musiał wykazywać tego faktu)
 • dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
 • świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Obowiązek przekazywania istotnych informacji

Nowelizacja obejmuje także ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie ze zmienionym art. 6 ww. ustawy od teraz, za informacje istotne, do których przekazania zobowiązany jest przedsiębiorca, uznaje się też:

 • uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu
 • informacje o tym, czy osoba trzecia oferująca produkty na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą
 • informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli
 • ogólne informacje udostępniane w specjalnej części interfejsu internetowego dostępnej w sposób bezpośredni i łatwy ze strony, na której prezentowane są wyniki wyszukiwania dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względne znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

Rozszerzony zostaje także katalog nieuczciwych praktyk rynkowych m.in. o podawanie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy, czy twierdzenie przez przedsiębiorcę, że opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów.

Informowanie o obniżce ceny produktu

Zmiany nie ominą także ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Od teraz, przedsiębiorcy w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie będą musieli podać również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Dotyczy to również reklam.

Potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu dokumentów dla sklepu internetowego? Nasza Kancelaria opiniuje i sporządza regulaminy i inne dokumenty przydatne dla branży e-commerce. Szczegóły w zakładce prawo gospodarcze. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

zawieszenie działalności sp. z o.o.

Zawieszenie działalności sp. z o.o.

Prawo przedsiębiorców oraz Kodeks spółek handlowych przewidują możliwość zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki sp. z o.o. Spółka z o.o. ma możliwość zawieszenia działalności

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…