Kiedy biuro podróży może podnieść cenę wakacji

Korzystanie z usług biur podróży to duża wygoda dla turystów, którzy nie muszą martwić się o organizowanie transportu i noclegów, wybierając z gotowej oferty wakacji i wycieczek. Często jednak klienci zastanawiają się, czy organizator może podnieść cenę wakacji. W poniższym artykule rozwiewamy wątpliwości z tym związane.

 • Co do zasady, organizator imprezy turystycznej nie może zmienić ceny wycieczki ani wakacji, z wyjątkiem sytuacji, w której biuro podróży zastrzegło sobie w umowie takie uprawnienie
 • Organizator nie może jednak podwyższyć ceny wakacji w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej
 • Jeśli cena imprezy turystycznej wzrośnie o ponad 8%, podróżny może odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży

Zmiana ceny wakacji

Zasadą jest, że koszt imprezy turystycznej nie może ulec zmianie. Jednakże ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przewiduje wyjątek od tej reguły, zezwalając na zmianę umowy, gdy w jej treści wyraźnie zastrzeżono taką możliwość.

Jak wynika z ww. ustawy, biuro podróży może podnieść cenę jedynie w przypadku wzrostu poniższych kosztów:

 • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej (w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach)
 • kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej

Aby klauzula zezwalająca na podwyższenie ceny wakacji była skuteczna, organizator musi określić w jaki sposób będą obliczane zmiany ceny. Jednocześnie biuro podróży musi przyznać podróżnemu prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa powyżej, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Obowiązki biura podróży w związku ze zmianą ceny

Organizator imprezy turystycznej zobowiązany jest do powiadomienia podróżnego o zmianie ceny, jednocześnie uzasadniając podwyżkę i wskazując sposób jej obliczenia. Biuro podróży ma obowiązek przekazywać informacje w sposób jasny i zrozumiały oraz utrwalony na trwałym nośniku. Powiadomienie takie może być zatem przesłane w formie pisemnej lub mailem.

Jeśli wzrost ceny wynosi maksymalnie 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, biuro podróży może jednostronnie notyfikować podróżnemu zamiar podwyższenia ceny, a klient powinien ją zapłacić.

Proponując podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej biuro podróży musi wyraźnie wskazać to w powiadomieniu. W takim przypadku biuro podróży ma dodatkowe obowiązki względem podróżnego. Powiadomienie o wzroście cen musi bowiem zawierać dodatkowo informacje na temat:

 • zmian warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz wpływie tych zmian na cenę
 • rozsądnego terminu, w którym podróżny poinformuje organizatora o swojej decyzji co do udziału w imprezie turystycznej
 • odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi podróżnego w terminie wyznaczonym przez organizatora
 • zastępczej imprezy turystycznej o tej samej lub wyższej jakości oraz jej cenie, jeśli jest oferowana

W tym przypadku wzrost ceny wakacji jest uzależniony od zgody podróżnego, który powinien odpowiedzieć na powiadomienie organizatora.

Odstąpienie od umowy zawartej z biurem podróży

W przypadku wzrostu ceny wyjazdu o ponad 8%, podróżny w terminie wyznaczonym przez organizatora turystyki informuje go czy:

 • przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej
 • odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie
 • odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną

Jeśli podróżny nie odpowie w terminie wyznaczonym przez biuro podróży, przyjmuje się, że odstępuje on od umowy.

Co istotne, w przypadku odstąpienia od umowy ze względu na wzrost ceny o ponad 8% podróżny ma prawo odzyskać wszystkie wpłacone kwoty i jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Biuro podróży nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez podróżnego. Dodatkowo podróżny może dochodzić od biura podróży odszkodowania za szkodę i krzywdę, na zasadach przewidzianych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jeżeli wzrost cen nie przekroczy 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, podróżny może odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie, zatem musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu odstąpienia.

Do kiedy biuro podróży może podnieść cenę?

Biuro podróży nie może podnieść ceny imprezy turystycznej w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Jeśli mimo to, podróżny otrzyma oświadczenie biura podróży o zwiększeniu ceny wakacji, oświadczenie to będzie nieskuteczne, a sam podróżny nie będzie zobowiązany do uiszczania wyższej ceny.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od zmiany ceny?

Coraz częstszą praktyką biur podróży jest oferowanie ubezpieczeń od zmiany ceny lub tzw. gwarancji niezmienności ceny. Oceniając, czy takie rozwiązanie jest korzystne podróżny powinien wziąć pod uwagę koszt wycieczki oraz czas pozostały do wyjazdu. Korzystne może być bowiem wykupienie gwarancji w przypadku wakacji zakupionych z dużym wyprzedzeniem, w ramach tak zwanego first minute. Należy także szczegółowo przeanalizować czy proponowana gwarancja niezmienności ceny rzeczywiście przyznaje klientowi szersze uprawnienia niż te, które gwarantują przepisy prawa.

Poszukują Państwo pomocy w sprawach związanych z umowami o udział w imprezie turystycznej? Nasza Kancelaria sporządza i opiniuje umowy. Zachęcamy do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…