Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent w spółce

Wraz z rozwojem działalności spółki może okazać się, że członkowie zarządu nie są w stanie na bieżąco wykonywać wszystkich swoich obowiązków. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się delegowanie części tych czynności na rzecz prokurenta. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie uprawnienia ma prokurent w spółce i jak go powołać.

  • Prokurentem uprawnionym do reprezentacji spółki może zostać jedynie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • Prokurent w spółce jest upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju czynności sądowych i pozasądowych (może zatem m.in. zawierać umowy i wytaczać powództwa)
  • Ustanowienie prokurenta w spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgłoszenia tego faktu do sądu rejestrowego

  Kim jest prokurent w spółce?

  Prokurent jest rodzajem specjalnego przedstawiciela tego przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do CEIDG lub KRS. Prokurentem może zostać jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będzie zatem można ustanowić prokurentem spółki lub innej osoby prawnej. Spółka może posiadać jednocześnie kilku prokurentów o różnych zakresach uprawnień.

  Wyróżniamy kilka typów prokury. Prokurent w spółce może działać samodzielnie (prokura samoistna), wspólnie z innym prokurentem (prokura łączna) lub wspólnie z innym członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki osobowej. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

  Co istotne, prokurent nie może przenieść prokury na inną osobę ani sam powołać innego prokurenta, może jednak udzielać pełnomocnictw.

  Jakie uprawnienia ma prokurent w spółce?

  Zgodnie z art. 109 (1) k.c. prokurent jest upoważniony do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent w spółce może zatem podpisywać umowy, składać i przyjmować oświadczenia woli oraz reprezentować spółkę we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Prokurent w spółce nie będzie jednak uprawniony do zbycia przedsiębiorstwa lub do dokonania takiej czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, jak również do zbywania i obciążania nieruchomości. Do tych czynności jest bowiem wymagane osobne pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Dla pierwszej powinno ono zostać udzielone w formie aktu notarialnego, dla drugiej – w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

  Powołanie prokurenta w spółce

  Prokurent w spółkach kapitałowych jest powoływany przez zarząd. W spółkach osobowych prokurenta powoływać będą wspólnicy. Ustanowienie prokury wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności tej czynności.

  Następnie należy zgłosić powołanie prokurenta w spółce do KRS. Zgłoszenie udzielenia prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury wspólnej z członkiem zarządu, także sposób jej wykonywania. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 250,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w MSiG. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o powołaniu prokurenta, oświadczenie prokurenta o wyrażeniu zgody na powołanie oraz oświadczenie prokurenta o jego adresie do doręczeń.

  Za co odpowiada prokurent w spółce?

  Prokurent w spółce nie odpowiada za zobowiązania spółki tak, jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu. Prokurent ponosi jednak odpowiedzialność za wyrządzone spółce lub osobom trzecim szkody na zasadach ogólnych.

  Należy pamiętać o tym, że prokurent może pozostawać jednocześnie pracownikiem spółki lub świadczyć na jej rzecz czynności w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ustanawiając prokurenta w spółce warto zatem jednocześnie w tych ostatnich umowach uregulować kwestię jego odpowiedzialności.

  Odwołanie prokury

  Prokura może być w każdym czasie odwołana. Także sam prokurent w spółce może zgłosić swoją rezygnację.

  Stosownie do art. 109 (7) k.c. prokura wygasa w przypadku:

    • wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo KRS,

    • ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy,

    • śmierci prokurenta,

    • ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1 k.c. (w okresie kurateli nie można także ustanowić nowego prokurenta).

   Również odwołanie prokurenta wymaga zgłoszenia zmian do sądu rejestrowego.

   Poszukują Państwo pomocy w sprawach dotyczących funkcjonowania spółek z o.o.? Nasza Kancelaria świadczy stałą i doraźną obsługę prawną spółek. Szczegóły w zakładce: prawo handlowe. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

   Poinformuj znajomych

   Inne artykuły na blogu

   Polityka prywatności i plików cookies

   Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

   Podstawowe dane:

   • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
   • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
   • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

   Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

   • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
   • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
   • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
   • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

   Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

   §1 Dane osobowe

   1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
   2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
   3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
   4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
   5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
   6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
   7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
   8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
    • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    • prawo do przenoszenia danych,
    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

   §2 Cele i podstawy przetwarzania

   Dane przetwarzane są w następujących celach:

   • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
   • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   §3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

   1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
   2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
   3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
    • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
    • Dostawca oprogramowania księgowego,
    • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
    • Dostawca pakietu biurowego,
    • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
    • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
    • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

   §4 Pliki Cookies

   1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
   7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

   §5 Logi serwera

   1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
   2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
   4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

   Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

   Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…