Unieważnienie umowy kredytu w euro

Unieważnienie umowy kredytu w euro

W ostatnich latach polskie sądy ukształtowały korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą w kwestii kredytów frankowych. Jednak nie tylko te umowy zawierają klauzule abuzywne niekorzystne dla konsumentów. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czy możliwe jest także unieważnienie umowy kredytu w euro.

 • Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w walucie obcej jest możliwe w przypadku, gdy umowa taka zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone)
 • Klauzulami niedozwolonymi są klauzule, które łącznie spełniającą wszystkie przesłanki wymienione w art. 385 (1) Kodeksu cywilnego
 • Oznacza to, że w toku postępowania sądowego jest możliwe także unieważnienie umowy kredytu w euro zawierającego klauzule abuzywne

Czym są klauzule niedozwolone?

Chociaż klauzule abuzywne kojarzymy przede wszystkim z umowami kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim, to są one stosowane także w wielu innych umowach zawieranych przez banki z konsumentami.

Zgodnie z art. 385 (1) k.c. klauzula niedozwolona (klauzula abuzywna), to takie postanowienie umowne, które jednocześnie spełnia poniższe przesłanki:

 • zapisy umowne nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem,
 • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
 • oraz rażąco naruszają interesy tego konsumenta.

Powyższe kryteria nie dotyczą jednak postanowień określających główne świadczenia stron, w tym dotyczące ceny lub wynagrodzenia (o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny).

To, czy klauzula jest niedozwolona jest przedmiotem oceny sądu, który w każdym postępowaniu dokonuje indywidualnej analizy kwestionowanych postanowień umownych. To właśnie w toku procesu sądowego zostanie ustalone, czy klauzule abuzywne wystąpiły w umowie i czy pozwalają na unieważnienie umowy kredytu w euro.

Klauzule niedozwolone w umowach kredytów hipotecznych

Co istotne, klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta. Oznacza to, co do zasady, że umowa obowiązuje, ale bez nieważnych postanowień. Jeśli jednak w toku postępowania sąd uzna, że nie można wyeliminować takich klauzul bez naruszenia istoty zawartej umowy, może uznać taką umowę w całości za nieważną.

W przypadku umów o kredyty hipoteczne zawierane w walutach obcych, klauzule niedozwolone dotyczyły przede wszystkim mechanizmu przeliczania tej waluty na złotówki. Postanowienia te, zawarte m.in. w umowach kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, pozwalały bankom na ustalanie kursów kupna/sprzedaży waluty w oparciu o tabele kursowe przygotowywane przez same banki. Jednocześnie w tego rodzaju umowach kredytu nie były zawierane żadne kryteria ograniczające swobodę kształtowania kursów walut przez banki. Oznacza to, że tabele kursowe były sporządzane przez banki w sposób całkowicie dowolny i arbitralny. Dotyczyło to zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych do waluty obcej.

Dodatkowo, umowy kredytu są najczęściej zawierane w oparciu o wzorzec umowny, a więc nie mogły być rzeczywiście negocjowane przez konsumentów. Banki nie informowały także w dostateczny sposób o ryzyku kursowym związanym z zawarciem kredytu hipotecznego w obcej walucie. W konsekwencji klauzule regulujące mechanizm indeksacji są uznawane przez sądy za niedozwolone, a umowy – za nieważnie w całości. Czy dopuszczalne jest zatem także unieważnienie umowy kredytu w euro?

Czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytu w euro?

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że umowy kredytów hipotecznych w walucie euro często zawierały mechanizmy przeliczania waluty zbliżone do tych zawartych w umowach kredytów frankowych. Oznacza to, że możliwe jest również unieważnienie umowy kredytu w euro. Polskie sądy wydały już kilka wyroków potwierdzających taką możliwość, m.in. w przypadku umów zawieranych z poprzednikiem prawnym mBank S.A.

Umowa uznana za nieważną, jest traktowana jak nigdy nie zawarta. Oznacza to, że unieważnienie umowy kredytu w euro po stronie konsumenta skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanego kapitału, a po stronie banku – nadpłat dokonanych przez kredytobiorcę w związku z zastosowaniem nieuczciwych przeliczników walut. Po prawomocnym zakończeniu postępowania kredytobiorcy mogą także domagać się wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Unieważnienie umowy kredytu w euro – postępowanie sądowe

Aby unieważnić umowę kredytu hipotecznego w euro trzeba w pierwszej kolejności skierować do banku wezwanie do zapłaty. Najprawdopodobniej bank odmówi uznania takiego roszczenia konsumenta, może jednak zaproponować ugodę. Należy wtedy starannie ocenić warunki takiej propozycji ugodowej, może się ona bowiem okazać na tyle korzystna, że postepowanie sądowe będzie nieopłacalne.

Jeśli jednak polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe należy skierować do sądu właściwego, według wyboru powoda, dla miejsca zamieszkania powodu lub siedziby banku, pozew w sprawie stwierdzenia nieważności umowy oraz zapłatę. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 100.000,00 zł pozew należy skierować do sądu okręgowego.

Pozew taki podlega opłacie sądowej w wysokości 1.000,00 zł (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Razem z pozwem można także złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, który pozwoli na zawieszenie spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach sądowych? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami i na etapie przed sądowym. Szczegóły w zakładce prawo cywilne. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Tworzenie oddziału spółki z o.o.

Wraz z rozwojem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością optymalnym rozwiązaniem może być utworzenie jej oddziału w innym mieście. Oddział spółki to wyodrębniona organizacyjnie część działalności

Więcej...

Odszkodowanie za opóźniony lot

Podróżując, coraz częściej wybieramy lot samolotem, jako szybki sposób dotarcia do celu. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nasz lot jest opóźniony lub odwołany. W dzisiejszym

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…