Zaproszenie dla cudzoziemca

zaproszenie dla cudzoziemca

Uzyskanie wizy uprawniającej obcokrajowca do dłuższego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polski musi zostać odpowiednio udokumentowane, w tym celu warto rozważyć możliwość skorzystania z zarejestrowanego zaproszenia. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy czym jest zaproszenie dla cudzoziemca i jak je zarejestrować.

 • Zaproszenie dla cudzoziemca jest oficjalnie zarejestrowanym dokumentem, w którym zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca w czasie jego pobytu w Polsce
 • Zarejestrowane zaproszenie może stanowić podstawę zarówno do pobytu w celach biznesowych, jak i prywatnych, nie dłużej jednak niż przez jeden rok
 • Wpisu zaproszenia do ewidencji dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego

Czym jest zaproszenie dla cudzoziemca?

Zaproszenie dla cudzoziemca to oficjalnie zarejestrowany dokument, w którym zapraszający  zobowiązuje się do zapewnienia obcokrajowcowi miejsca zamieszkania na okres pobytu w RP oraz poniesienia kosztów jego utrzymania w tym czasie. Dokument ten załącza się do wniosku o wizę składanego w konsulacie, wydawaną zarówno w celach biznesowych, jak i prywatnych (np. w celu odwiedzenia rodziny). Jednakże konsul nie jest zobowiązany do wydania wizy na podstawie zaproszenia i nadal może odmówić jej wydania.

Zaproszenie dla cudzoziemca jest wydawane na okres, który został wskazany we wniosku, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Wpisu zaproszenia do ewidencji dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego. Aktualna lista wojewodów i adresy urzędów wojewódzkich dostępne są pod tym adresem. Zaproszenie dla cudzoziemca powinno zostać zarejestrowane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Kto może wystawić zaproszenie dla cudzoziemca?

Wniosek o zarejestrowanie zaproszenia dla cudzoziemca może złożyć:

 • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie dla cudzoziemca wystawione przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna chcąca zaprosić cudzoziemca, musi złożyć w tym celu wniosek do właściwego wojewody (wzór takiego wniosku można pobrać ze stron internetowych urzędów wojewódzkich).

Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w wysokości 515,00 zł miesięcznie za osobę składającą wniosek oraz każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz 515,00 zł miesięcznie na każdego zapraszanego cudzoziemca.  Zapraszający musi także wykazać, że jest w stanie pokryć koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia, w wysokości 2.500,00 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

W tym celu należy przedłożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zwartej umowy. Jeśli koszty mają być pokryte wspólnie z małżonkiem, to wymagana jest również pisemna zgoda współmałżonka na pokrywanie kosztów pobytu cudzoziemca wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych środków finansowych przez współmałżonka.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma mieszkać zapraszany cudzoziemiec np.: umowę najmu lokalu mieszkalnego (innego niż komunalny) wraz z tytułem prawnym wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie cudzoziemca w lokalu. Można także wykazać możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa zawierająca informacje kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jak długo).

Do wniosku o zaproszenie dla cudzoziemca należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 27,00 zł ewentualnie także pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Jeśli osoba fizyczna nie ma profesjonalnego pełnomocnika, powinna przedłożyć ww. dokumenty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza. Oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

Zaproszenie dla cudzoziemca wystawione przez osobę prawną  

W przypadku gdy zaproszenie dla cudzoziemca wystawia osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna, ma ona nieco mniej formalności do spełnienia niż osoba fizyczna.

Taki podmiot do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem oraz kosztów podróży powrotnej cudzoziemca (w kwocie 515,00 zł za każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca oraz kwoty 2.500,00 zł za powrót). Dokumentami tymi są aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku lub  CIT-8 za poprzedni rok wraz potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego.

Dodatkowo należy także przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma zamieszkiwać cudzoziemiec tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowę najmu lub potwierdzenie dokonania rezerwacji hotelowej (ze wskazaniem kto rezerwuje, dla kogo i na jak długo).

Tak samo, jak w przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną, do wniosku o zaproszenie dla cudzoziemca należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 27,00 zł ewentualnie także pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Jeżeli osoba prawna nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, powinna przedłożyć dokumenty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza. Oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

Planują Państwo zatrudnienie cudzoziemca? Nasza Kancelaria reprezentuje pracodawców w postępowaniach przed organami administracyjnymi. Szczegóły w zakładce prawo imigracyjne. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…