Zgłoszenie wierzytelności w 2023 r.

zgłoszenie wierzytelności w 2023 r.

Wierzyciel dłużnika, który ogłosił upadłość, może uzyskać zwrot swojej należności tylko, jeśli zgłosi przysługującą mu wierzytelność prowadzącemu postępowanie syndykowi. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i jak go skutecznie dokonać.

 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Zgłaszając swoją należność wierzyciel musi określić jej wysokość, rodzaj, charakter oraz datę wymagalności
 • Wierzytelność należy zgłosić do 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości, w przeciwnym razie wierzyciel będzie musiał pokryć koszty spóźnionego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

W przypadku postępowania upadłościowego wierzyciele powinni zgłaszać swoje wierzytelności za pośrednictwem elektronicznego systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Warto pamiętać, że powyższy sposób działania dotyczy tylko tych postępowań, które zostały wszczęte po dniu 1 grudnia 2021 r. W przypadku postępowań wszczętych wcześniej, zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić w zwykłej formie pisemnej, na formularzu dostępnym do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoszenie wierzytelności może zostać dokonane także za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) do wniosku konieczne będzie dołączenie także skanu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł, uiszczonej na rachunek bankowy urzędu miasta, w którym znajduje się właściwy sąd upadłościowy.

Zgłoszenie wierzytelności w systemie KRZ

W postępowaniu upadłościowym organem, do którego zgłasza się wierzytelność jest syndyk. Wszelka korespondencja z syndykiem odbywa się za pośrednictwem wyżej wspomnianej platformy KRZ. Pierwszym krokiem, po zalogowaniu w systemie KRZ, jest utworzenie nowego pisma. W tym celu należy wybrać pole „nowy wniosek”, a następnie wybrać wzór pisma o numerze 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.

Aby wypełnić wniosek należy w pierwszej kolejności podać sygnaturę sprawy, którą można znaleźć w piśmie syndyka zawiadamiającym o ogłoszeniu upadłości lub postanowieniu sądu opublikowanym w KRZ. Przy podaniu sygnatury system automatycznie uzupełni dane syndyka.  Następnym etapem wypełniania wniosku jest podanie danych wierzyciela. Dane dłużnika system KRZ wprowadzi automatycznie.

W dalszej części wniosku o zgłoszenie wierzytelności należy uzupełnić informacje dotyczące roszczenia: jego wysokość i termin płatności, a także określić rodzaj wierzytelności (tj. określić czy jest to roszczenie główne, odsetki lub inny typ, w tym koszty). Wierzyciel musi także wskazać, czy jego roszczenie ma charakter pieniężny albo niepieniężny oraz wybrać kategorię wierzytelności, zgodną z art. 342 ust. 1 prawa upadłościowego. Zgłoszenie wierzytelności wymaga również określenia, czy co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub przed sądem polubownym. W formularzu należy także wskazać, czy wierzytelność jest zabezpieczona i w jaki sposób (np. hipoteką, zastawem zwykłym lub zastawem rejestrowym).

Zgłoszenie wierzytelności wymaga załączenia skanów dowodów stwierdzających istnienie wierzytelności, np. umowy, faktury VAT, czy orzeczenia sądowego. Wierzyciel powinien także podać numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane należności po ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym.

Pracując na platformie KRZ, z uwagi na dużą ilość wprowadzanych danych, warto co jakiś czas zapisywać wersję roboczą wniosku. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin i koszty zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd zobowiązany jest do wyznaczenia wierzycielom terminu na zgłoszenie przysługujących im wierzytelności. Co do zasady wynosi on trzydzieści dni od dnia ogłoszenia upadłości w KRZ.  W przypadku terminowego wniesienia pisma, zgłoszenie wierzytelności jest wolne od opłat.

Jeśli jednak wierzyciel zgłosi wierzytelność po upływie wskazanego wyżej terminu, ponosi koszty w wysokości równowartości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności może także skutkować trudnościami z odzyskaniem wierzytelności. Zgłoszenie pozostaje skuteczne, jednak masa upadłości mogła już zostać podzielona pomiędzy pozostałych wierzycieli.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z prawem upadłościowym? Nasza Kancelaria reprezentuje dłużników i wierzycieli przed sądami i innymi organami. Szczegóły w zakładce prawo upadłościowe. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…