Европейское право

Prawo europejskie – pomoc prawna

W zakresie prawa europejskiego  pomagamy naszym klientom w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W ramach pomocy prawnej doradzamy i reprezentujemy klientów w procesie składania skarg do ETPC oraz świadczymy wsparcie w całym procesie postępowania przed Trybunałem.

Prawo europejskie – specjalizacje kancelarii prawnej

Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących uznawania orzeczeń sądów zagranicznych. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu uznania i egzekucji orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne w Polsce. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie procedur uznawania orzeczeń, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami polskimi oraz zapewniamy wsparcie w procesie egzekucji orzeczeń sądowych.

Европейское право – nasze специализации:

 • przygotowanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,

 • reprezentowanie w postępowaniu przed Trybunałem w języku angielskim,

 • reprezentowanie w postępowaniach o uznanie i odmowę uznania orzeczenia sądu zagranicznego.

Prawo europejskie – sporządzanie skargi do ETPC

Kancelaria Frey zapewnia kompleksową obsługę klienta w zakresie składania indywidualnych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Nasi prawnicy oceniają stan faktyczny sprawy pod kątem kryteriów dopuszczalności skargi oraz sporządzają indywidualne skargi do ETPC.

Pomagamy naszym klientom w analizie wystąpienia naruszeń praw człowieka oraz w sporządzeniu skargi, w której przedstawiamy argumenty i fakty stanowiące podstawę zarzutów przeciwko państwu członkowskiemu. Kancelaria Frey posiada doświadczenie w sporządzaniu skarg do ETPC, koncentrując się na ochronie praw człowieka, sprawiedliwości i obronie naruszonych praw klientów przed międzynarodowym organem sądowym.

Naszym celem jest zapewnienie skutecznego dochodzenia praw i wolności jednostki oraz ochrony przed naruszeniami praw człowieka przez państwa członkowskie. Doradzamy naszym klientom na każdym etapie postępowania, informując o procedurach ETPC, pomagając zebrać niezbędne dowody i dokumentację oraz przygotowując odpowiednie pisma procesowe.

Prawo europejskie – reprezentacja przed ETPC

Kancelaria Frey zapewnia klientom także możliwość reprezentacji przed ETPC, już po wniesieniu skargi. Nasi prawnicy biegle komunikują się w języku angielskim (z uwzględnieniem profesjonalnej terminologii prawniczej) i posiadają doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych i innych dokumentów w tym języku.

Nasza Kancelaria dba o zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej oraz udziela klientom porad i wsparcia na każdym etapie postępowania, w tym także na rozprawie przed ETPC. Nasi prawnicy mają świadomość specyfiki postępowań przed ETPC i działają w interesie naszych klientów, starając się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i przyczyniając się do rozwoju i ochrony praw człowieka na szczeblu międzynarodowym.

Reprezentowanie przed ETPC wymaga szczególnej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obszarze prawa międzynarodowego i praw człowieka oraz śledzi aktualne orzecznictwo Trybunału.

Prawo europejskie – uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych

Kancelaria Frey świadczy także usługi w zakresie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu uznania i wykonania orzeczeń sądów wydanych w państwach obcych, aby móc egzekwować prawa i środki przysługujące im na mocy tych orzeczeń.

Podejmujemy szereg działań, aby pomóc klientom w procedurze uznawania orzeczeń sądów zagranicznych. Przede wszystkim nasi prawnicy analizują dokumentację oraz orzeczenia sądów zagranicznych pod kątem spełnienia wymagań formalnych i materialnych. Następnie przygotowują wnioski i dokumentację niezbędną do złożenia przed właściwymi sądami, aby uzyskać uznanie lub wykonalność zagranicznych orzeczeń.

W ramach świadczonych usług doradzamy klientom w zakresie strategii prawnej oraz ewentualnych środków ochrony, jeśli uznawanie orzeczeń spotyka się z przeszkodami. Kancelaria Frey również działania mające na celu egzekwowanie zagranicznych orzeczeń, w tym reprezentację klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Prawnicy działają w interesie naszych klientów, starając się osiągnąć jak najlepsze rezultaty i zapewnić egzekwowanie praw przysługujących na podstawie zagranicznych orzeczeń.

блог

 • Czym jest wyrok pilotażowy ETPC?
  Niejednokrotnie zdarza się, że w swoich skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skarżący podnoszą zarzuty naruszenia przez dane Państwo tych samych postanowień Europejskiej Konwencji Praw […]
 • Wyrok TSUE w sprawie kar za błędy w dokumentacji pracowników delegowanych
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 marca 2022 r., w sprawie C-205/20 w istotny sposób wpływa na zasady wymierzania kar pieniężnych nakładanych w […]
 • Jakie sprawy rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka?
  Zadaniem ETPC jest ochrona jednostek przed naruszeniem ich praw przez państwa będące stroną Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jakie sprawy ocenia […]
 • Słuszne zadośćuczynienie w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  W przypadku uwzględnienia skargi, Europejski Trybunał Praw Człowieka może zasądzić na rzecz wnioskodawcy słuszne zadośćuczynienie. Czym jest słuszne zadośćuczynienie i jak je uzyskać? Słuszne zadośćuczynienie […]
 • Skarga do ETPC
  Jednym z międzynarodowych sposobów ochrony praw jednostki jest indywidualna skarga do ETPC (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) z siedzibą w Strasburgu. Ten szczególny środek ochrony prawnej […]
 • Postępowanie przed ETPC
  Skuteczne wniesienie skargi inicjuje postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy jak przebiega postępowanie przed ETPC. Postępowanie przed ETPC - […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…