Czym jest wyrok pilotażowy ETPC?

wyrok pilotażowy ETPC

Niejednokrotnie zdarza się, że w swoich skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skarżący podnoszą zarzuty naruszenia przez dane Państwo tych samych postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zbliżonych stanach faktycznych. W takiej sytuacji może zostać wydany wyrok pilotażowy ETPC.

 • Wyrok pilotażowy ETPC jest wydawany, gdy do Trybunału wpływa wiele spraw dotyczących podobnego stanu faktycznego i zbliżonych naruszeń Konwencji w jednym kraju
 • W takiej sytuacji ETPC decyduje, której sprawie nadać priorytetowy charakter i zastosować wobec niej procedurę pilotażową
 • Tego rodzaju wyrok ma wpływ także na inne postępowania dotyczące powtarzających się spraw, pozwala bowiem na ich zawieszenie

Czym jest wyrok pilotażowy ETPC?

Nierzadko zdarza się, że skarżący wnoszą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargi dotyczące zbliżonych stanów faktycznych i podobnych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dla Trybunału jest to sygnał, że w danym państwie dochodzi do powtarzających się dysfunkcji systemowych na poziomie krajowym.

W takiej sytuacji zastosowanie może znaleźć art. 61 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym Trybunał może potraktować priorytetowo którąś z powtarzających spraw i wydać wyrok pilotażowy. Wyrok pilotażowy ETPC nie tylko określa naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w tej konkretnej sprawie, ale także stwierdza istnienie dysfunkcji systemowej w danym kraju. Tego rodzaju wyrok pozwala zatem ETPC na „zbiorowe” załatwienie wielu spraw.

W wyroku pilotażowym Trybunał określa zarówno charakter problemu strukturalnego lub systemowego bądź innej ustalonej dysfunkcji, jak i typ środków naprawczych, które podjąć ma rząd danego państwa na szczeblu krajowym na mocy sentencji wyroku. Trybunał może postanowić w sentencji wyroku pilotażowego, że środki naprawcze, o których mowa powyżej, mają być podjęte w określonym czasie, mając na względzie charakter wymaganych środków i szybkość, z jakim określony przez Trybunał problem może być naprawiony na szczeblu krajowym.

Wyrok pilotażowy ETPC – skutki dla skarg indywidualnych

Zastosowanie procedury pilotażowej przez Trybunał wywiera wpływ także na inne sprawy o podobnym charakterze. Wyrok pilotażowy ETPC pozwala bowiem na odroczenie lub zawieszenie powiązanych spraw na okres wskazany w tym wyroku, co daje rządowi danego kraju czas na podjęcie działań, do których został przez Trybunał zobowiązany. ETPC może jednak rozpoznać odroczone sprawy w każdym przypadku, gdy przemawia za tym interes wymiaru sprawiedliwości.

Zainteresowanych skarżących informuje się o decyzji o odroczeniu w odpowiedni sposób (najczęściej poprzez doręczenie pisma procesowego). Stosownie do okoliczności, zawiadamia się ich także o wszelkich istotnych wydarzeniach dotyczących ich spraw. Dodatkowo, informacje o wszczęciu procedur wyroku pilotażowego, wydaniu wyroków pilotażowych i ich wykonaniu, jak również o zamknięciu takich procedur publikowane są na stronie internetowej Trybunału.

Po upływie okresu wskazanego w orzeczeniu pilotażowym, Trybunał dokonuje oceny tego, czy środki wdrożone przez dane państwo spełniają wymogi określone w wyroku. Na podstawie tej oceny ETPC podejmuje następnie decyzję w powiązanych sprawach. W przypadku niezastosowania się przez dany kraj do sentencji wyroku pilotażowego, Trybunał podejmuje rozpatrywanie skarg odroczonych.

Wyrok pilotażowy ETPC w sprawach przeciwko Polsce

Trybunał kilkukrotnie stosował procedurę pilotażową w sprawach przeciwko Polsce.

Pierwszy w historii wyrok pilotażowy ETPC został wydany w postępowaniu Broniowski v. Polska, dotyczącym kwestii ochrony praw własności w przypadku gruntów zabużańskich. W związku z tym wyrokiem i odroczeniem rozpoznania przez Trybunał podobnych skarg, Polska w lipcu 2005 r. przyjęła nową ustawę zapewniającą finansowe zadośćuczynienie w zamian za pozostawione grunty zabużańskie. Wobec uregulowania kwestii odszkodowań na poziomie krajowym, ETPC umorzył ok. 200 toczących się postępowań dotyczących tego zagadnienia, z uwagi na fakt, że dalsze ich prowadzenie byłoby niecelowe, a skarżący mogli ubiegać się o odszkodowanie w Polsce.

Następnie Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował procedurę pilotażową w sprawach Hutten-Czapska v. Polska (dotyczącej przepisów regulujących wysokość czynszów w sposób niekorzystny dla wynajmujących) oraz Rutkowski v. Polska (którego przedmiotem była kwestia znacznej przewlekłości postępowań sądowych i braku możliwości dochodzenia odszkodowania z tego tytułu).

Najnowszy wyrok pilotażowy ETPC został wydany w dniu 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa v. Polska. Trybunał uznał w nim, że obecna organizacja systemu sądownictwa w Polsce narusza art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący jednostkom prawo do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. W związku z powyższym, Trybunał zawiesił postępowania w powiązanych sprawach do dnia 23 listopada 2024 r., tj. na czas wyznaczony Polsce do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia naruszeń. Po tej dacie Trybunał oceni czy działania podjęte przez Polskę były wystarczające i podejmie decyzje w pozostałych sprawach.

Zastanawialiście się Państwo nad złożeniem skargi do ETPC? Nasza kancelaria reprezentuje klientów przed Trybunałem w Strasburgu. Szczegóły w zakładce: prawo europejskie. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Umowa rezerwacyjna

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie tzw. nowa ustawa deweloperska. W celu zapewnienia lepszej ochrony nabywcom mieszkań i domów jednorodzinnych ustawodawca przewidział

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…