Zezwolenie, czy karta pobytu? Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców w Polsce

Dla wielu pracodawców atrakcyjną opcją staje się zatrudnianie obcokrajowców. Legalne zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej poddane zostało jednak szczególnemu reżimowi prawnemu.

 • Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie
 • Pracodawcy zatrudniający pracowników z wybranych krajów mogą złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Inną podstawę legalnej pracy stanowi zezwolenie na pracę lub tzw. „karta pobytu” czyli jednolite pozwolenie na pobyt i pracę

Legalny pobyt w Polsce

Wiza stanowi najpopularniejszą podstawę legalnego pobytu w Polsce cudzoziemca niebędącego obywatelem krajów należących do Unii Europejskiej. Nie każda wiza zezwala jednak na zatrudnienie obcokrajowca. Dokument ten musi bowiem być wydany w celu świadczenia pracy. Niektórzy cudzoziemcy mogą jednak przebywać w Polsce także na podstawie ruchu bezwizowego.

Podstawę legalnego pobytu stanowi także stempel umieszczany w paszporcie cudzoziemca po złożeniu przez niego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt i pracę. Również w takiej sytuacji można legalnie zatrudnić wybrane kategorie cudzoziemców.

Co oczywiste, również ważna karta pobytu stanowi podstawę do legalnego przebywania na terytorium RP.

Aktualnie wciąż obowiązują przepisy szczególne wprowadzone w związku z pandemią. Jeżeli w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, cudzoziemiec legalnie przebywał na terytorium Polski, to taki pobyt uważa się za legalny do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Jeżeli pracodawca planuje zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, może skorzystać z możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi. W takiej sytuacji powinien zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym miejscowo ze względu na swoją siedzibę oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem. Zatrudniający może powierzyć pracę na okres kolejnych 24 miesięcy.

Obowiązkiem stron jest w tym przypadku zawarcie pisemnej umowy, której warunki będą takie same, jak wskazane w oświadczeniu.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy ma ponadto obowiązek poinformować urząd pracy o:

– podjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy),

– niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy),

– zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli miało to miejsce przed upływem terminu wskazanego w oświadczeniu).

W ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez obcokrajowca, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego.

Między oświadczeniem a zezwoleniem

W przypadku chęci przedłużenia współpracy z cudzoziemcem o okres dłuższy niż 24 miesiące wynikające oświadczenie pracodawca ma do wyboru: rejestrację kolejnego oświadczenia lub złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Jeśli pracodawca ubiega się o zezwolenie to przedłużenie legalnej pracy jest możliwe jeśli pracodawca:

– będzie zatrudniał cudzoziemca nie krócej niż 3 miesiące,

– złoży wniosek o wydanie zezwolenia przed upływem terminu wskazanego w oświadczeniu jako data zakończenia pracy,

– zatrudni cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę.

W takim przypadku pracę świadczoną w okresie po upływie terminu wskazanego w oświadczenia, aż do dnia wydania zezwolenia (lub decyzji o odmowie wydania zezwolenia) uważa się za legalną.

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez właściwego wojewodę na wniosek pracodawcy. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się na urzędowym formularzu. W zależności od rodzaju powierzanej pracy pracodawca może się ubiegać o zezwolenie typu B (co do zasady dla osób pełniących funkcje w zarządach osób prawnych) lub typu A (dla pozostałych pracowników).

Złożenie wniosku o zezwolenie musi poprzedzać tzw. test rynku pracy. Pracodawca musi zatem wcześniej wystąpić do starosty właściwego miejscowo ze względu na miejsce świadczenia pracy o wydanie zaświadczenia o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. Przepisy przewidują zwolnienie z tego obowiązku w przypadku wybranych kategorii zawodowych.

Co istotne, wybrane grupy cudzoziemców w sytuacjach wyraźnie wskazanych w przepisach nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Dotyczy to m.in. studentów studiów stacjonarnych. W każdym innym przypadku zezwolenie jest wymagane.

Karta pobytu

Karta pobytu to potoczne określenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W rzeczywistości „karta pobytu” to rodzaj dokumentu tożsamości wydawany następczo w stosunku do decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt we wskazanym przez cudzoziemca celu. Należy jednak pamiętać, że nie każde zezwolenie na pobyt pozwala obcokrajowcowi na podjęcie pracy.

Najpopularniejszym typem zezwolenia jest pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. W takiej sytuacji wydawane jest jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. Cudzoziemiec nie musi zatem występować o wizę, a pracodawca o zezwolenie na pracę. Legalizacja pobytu i pracy odbywa się bowiem w jednym postępowaniu prowadzonym przez właściwego wojewodę. Mimo, że to obcokrajowiec inicjuje przedmiotowe postępowanie, to pracodawca także musi wykazać się pewną aktywnością. W toku postępowania pracownik musi bowiem dostarczyć do urzędu m.in. takie dokumenty jak umowa o pracę, czy formularze ZUS RCA. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony i uprawnia do pracy na rzecz konkretnego pracodawcy.

Warto wiedzieć, że podstawą wydania zezwolenia na pobyt i pracę może być także umowa zlecenia. W przypadku chęci podjęcia współpracy (tzw. kontrakty B2B) cudzoziemiec będzie musiał się jednak ubiegać o pozwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Inne możliwości zatrudnienia obcokrajowców

Powyżej omówione zostały najbardziej popularne formy zatrudniania obcokrajowców. Jednakże w polskich przepisach znajdziemy także szereg sytuacji szczególnych, w których możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca. Osobne uregulowania dotyczą m.in. pracy sezonowej, pracy tymczasowej, pracy świadczonej przez członków zarządów spółek i innych osób prawnych, czy wolontariuszy.

Planują Państwo zatrudnianie cudzoziemców? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach legalizujących pracę i pobyt obcokrajowców. Zachęcamy do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…