Öffentliche Ausschreibungen

Prawo zamówień publicznych – pomoc prawna

Zespół Kancelarii Frey posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych, co pozwala nam skutecznie doradzać naszym klientom w tym wymagającym obszarze prawnym. Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

Prawo zamówień publicznych – zakres usług

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na każdym etapie postępowania. Pomagamy naszym klientom w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, analizie warunków i specyfikacji zamówienia, sporządzaniu umów, reprezentacji przed zamawiającymi, a także w przypadku sporów i odwołań związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Öffentliche Ausschreibungen – zakres usług

 • pomoc prawna w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej,

 • opracowywanie umowy konsorcjum,

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami,

 • doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających.

Prawo zamówień publicznych – usługi dla zamawiających

Kancelaria Frey od wielu lat świadczy usługi dla zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w procesie przetargowym i realizacji zamówień publicznych. Nasza kancelaria zatrudnia doświadczonych prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa oraz bogate praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, niezbędne dla świadczenia usług dla zamawiających.

Usługi dla zamawiających świadczone przez Kancelarię Frey w zakresie prawa zamówień publicznych obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych i interpretacji ich zastosowania,

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń o zamówieniu, SWZ (specyfikacji warunków zamówienia), umów i innych dokumentów,

 • analizę i opiniowanie dokumentacji ofertowej, w tym ocenę zgodności z wymogami formalnymi i merytorycznymi,

 • przygotowywanie odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców,

 • doradztwo w zakresie zmiany lub unieważnienia postępowania przetargowego,

 • reprezentowanie klienta w sporach i postępowaniach odwoławczych związanych z zamówieniami publicznymi.

Prawo zamówień publicznych – usługi dla wykonawców

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa zamówień publicznych także dla wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych. Zapewniamy klientom skuteczną pomocy w zrozumieniu i skutecznym działaniu w ramach przepisów prawa zamówień publicznych, w celu optymalizacji procesu składania ofert oraz zwiększenia szans na uzyskanie zamówień publicznych.

Kancelaria Frey zatrudnia doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa, procedur przetargowych i praktyk w zakresie zamówień publicznych. W ramach usług dla wykonawców nasi prawnicy zapewniają kompleksowe wsparcie i doradztwo, pomagając wykonawcom w pełnym zrozumieniu przepisów i procedur prawa zamówień publicznych oraz w skutecznym udziale w postępowaniach przetargowych.

Usługi dla wykonawców świadczone przez Kancelarię Frey w zakresie prawa zamówień publicznych obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych i ich zastosowania do wykonawców,

 • pomoc w analizie dokumentacji przetargowej i zrozumieniu wymogów przetargowych,

 • przygotowanie ofert, w tym analizę i konsultacje w zakresie dokumentów ofertowych,

 • weryfikację legalności postępowania przetargowego, w tym kontroli zgodności z przepisami prawa,

 • reprezentowanie klienta w postępowaniach odwoławczych, w tym sporządzanie skarg i udział w rozprawach odwoławczych,

 • pomoc w zakresie rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń związanych z zamówieniami publicznymi.

Prawo zamówień publicznych – reprezentacja przed KIO i sądem zamówień publicznych

W zakresie zamówień publicznych Kancelaria Frey oferuje również reprezentację zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądem Okręgowym w Warszawie (sądem zamówień publicznych), w kwestii sporów związanych z zamówieniami publicznymi. Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje strategie postępowania przed KIO i Sądem Okręgowym oraz oceny szans na sukces w sporze.

Prawnicy Kancelarii Frey specjalizują się w prawie zamówień publicznych oraz postępowaniach sądowych, dzięki czemu posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów Prawa Zamówień Publicznych, procedur odwoławczych i postępowania sądowego. Umożliwia nam to skuteczną reprezentację przed KIO i sądem zamówień publicznych.

Kancelaria Frey przygotowuje odwołania do KIO i odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia o przystąpieniu do postępowania oraz skargi do sądu okręgowego. W ramach reprezentacji przed KIO i sądem zamówień publicznych zapewniamy udział naszych prawników w postępowaniach odwoławczych, w tym obecność na rozprawach i przedstawianie argumentów na rzecz zamawiającego lub wykonawcy.

Blog:

 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO
  Wykonawcy, którzy skutecznie zgłoszą przystąpienie do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami tego postępowania, jeżeli mają w tym interes prawny
 • Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy w PZP
  Wiele zamówień publicznych jest realizowanych przy udziale podwykonawców. W związku z tym w Prawie zamówień publicznych przewidziane zostały mechanizmy mające chronić interesy także tych ostatnich. […]
 • Nowa możliwość waloryzacji umowy – zmiany w Prawie zamówień publicznych w 2022 r.
  W związku z aktualną sytuacją ekonomiczną wywołaną m. in. pandemią koronawirusa i wojną na terytorium Ukrainy, ustawodawca zdecydował się na korzystną dla wykonawców nowelizację PZP […]
 • Umowa konsorcjum
  Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców. W praktyce współpraca wykonawców często przybiera postać konsorcjum. Na czym polega […]
 • Skarga do sądu zamówień publicznych
  Wykonawca lub zamawiający niezadowolony z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej może skorzystać z drugiego ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez prawo zamówień publicznych – skargi do […]
 • Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, niezgadzający się z zachowaniem zamawiającego, może wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie do KIO to środek ochrony […]
 • Samooczyszczenie wykonawcy w prawie zamówień publicznych
  Self-cleaning to procedura pozwalająca wykonawcy na wykazanie, że mimo istnienia przesłanek do wykluczenia go w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca podjął działania wykazujące jego […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…