Kodeks pracy w 2023 r. – jakie są planowane zmiany?

Jeszcze w tym roku mają wejść w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Celem tych zmian jest zapewnienie pracownikom korzystniejszych warunków pracy. Nowelizacja dotyczy m.in. umowy na okres próbny. Poniżej prezentujemy przegląd zmian ujętych w projekcie nowelizacji.

Prawo do zatrudnienia w innym miejscu

W znowelizowanym Kodeksie pracy znajdzie się art. 26 (1), który zakazuje pracodawcom uniemożliwiania pracownikom pozostawania w stosunku pracy jednocześnie z innym pracodawcą. Zakaz ten dotyczy także pozostawania przez pracownika w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy (czyli np. umowa zlecenie, czy umowa B2B).

Pracodawca nie będzie także mógł niekorzystnie traktować pracownika korzystającego z możliwości równoległego zatrudnienia, w tym m.in. nie będzie mógł z tego powodu wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Treść umowy o pracę

Jak dotychczas, Kodeks będzie przewidywał informacje konieczne do umieszczenia w umowie o pracę. Będą to: określenie stron umowy, adres siedziby pracodawcy (jeśli pracodawca jest osobą fizyczną nieposiadającą siedziby – adres zamieszkania), jak również rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

Warunki pracy i płacy powinny określać w szczególności:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • dzień rozpoczęcia pracy

W przypadku umowy o pracę na okres próbny należy podać czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak postanowią również zapis o przedłużeniu umowy o czas urlopu i o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności, jak również okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony. W przypadku umowy o pracę na czas określony umowa ta powinna wskazywać czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Obowiązek przekazania informacji pracownikowi po zawarciu umowy

Zmieniony Kodeks pracy przewiduje konieczność przekazania pracownikowi poniższych informacji:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę (dotyczy pracy zmianowej)
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w przypadku świadczenia pracy w kilku miejscach pracy)
 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o procedurach jego przyznawania i ustalania
 • obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposób ustalania takich okresów wypowiedzenia
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
 • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy, jeśli pracodawca nie posiada regulaminu pracy

Pracodawca przekazuje te informacje w postaci papierowej lub elektronicznej nie późnej niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Możliwość przekazywania informacji w formie elektronicznej

Po podpisaniu umowy o pracę, pracownik o swoich prawach i obowiązkach będzie mógł zostać poinformowany również elektronicznie, a nie jak dotychczas tylko w formie pisemnej. Zmiana ta dotyczy również przekazywania informacji o zmianie adresu siedziby, informacji o zmianie warunków zatrudnienia, informacji o delegacjach służbowych, odpowiedzi na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę oraz wniosku o urlop wychowawczy.

Ponoszenie kosztów szkolenia przez pracodawcę

W przypadku obowiązku pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, jeśli zobowiązanie to wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu, albo gdy obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń wynika z przepisów prawa lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

Przerwy w pracy

Nowelizacja przewiduje uszczegółowienie regulacji dotyczących przerw pracowniczych, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi:

 • co najmniej 6 godzin pracy – przerwa o długości minimum 15 minut,
 • więcej niż 9 godzin pracy – dodatkowa przerwa o długości minimum 15 minut
 • więcej niż 16 godzin pracy – w sumie minimum 3 przerwy o długości minimum 15 minut każda)

Przerwy te wliczane są do czasu pracy.

Wniosek pracownika o zmianę formy pracy

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę  na czas nieokreślony. Ponadto pracownik będzie mógł wnioskować o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie ograniczeń dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę, a także przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z nowelizacją powyższe działania pracodawcy nie mogą być spowodowane:

 • wnioskiem o zmianę umowy o prace z zawartej na czas określony na umowę na czas nieokreślony,
 • pozostawaniem w stosunku pracy z innym pracodawcą,
 • sytuacją, w której pracownik dochodzi udzielenia informacji, które powinien przekazać mu po zawarciu umowy pracodawca

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Urlop opiekuńczy

Przewidywane jest także wprowadzenie instytucji urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni przypadających na dany rok kalendarzowy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym (co umożliwia również skorzystanie z takiego urlopu współlokatorom, czy osobom będącym w związku partnerskim), która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Wniosek o taki urlop będzie mógł zostać złożony na piśmie lub elektronicznie. Trzeba będzie go złożyć nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu, a we wniosku wskazywać będzie się imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki, przyczynę, dla której konieczna jest właśnie nasza pomoc, w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa a w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Wchodzące w życie w sierpniu 2022 r. zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich przewidzianych w Kodeksie pracy opisaliśmy w tym artykule.

Potrzebują Państwo pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy? Nasza Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom. Zachęcamy do kontaktu pod adresem kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…