Odszkodowanie za opóźniony lot

Podróżując, coraz częściej wybieramy lot samolotem, jako szybki sposób dotarcia do celu. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nasz lot jest opóźniony lub odwołany. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jakie prawa ma pasażer linii lotniczych i kiedy przysługuje mu odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

 • Nie każde opóźnienie lub odwołanie lotu uprawnia pasażera do otrzymania odszkodowania przewidzianego na mocy przepisów unijnych
 • Wysokość odszkodowania zależna jest m.in. od odległości pomiędzy lotniskami i długości opóźnienia i wynosi od 250 do 600 euro
 • Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację u przewoźnika, w sposób wskazany przez linie lotnicze

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

Prawa pasażera uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Rozporządzenie nr 261/2004).

Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym odszkodowanie przysługuje w przypadku lotów:

 • realizowanych na terytorium Unii Europejskiej
 • rozpoczynających się na terytorium UE, a kończących w państwie spoza Unii Europejskiej
 • rozpoczynających się poza Unią Europejską, a kończących się na terytorium Unii – w tym przypadku jednak, odszkodowanie będzie należne tylko jeśli lot realizuje przewoźnik mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

Prawo do odszkodowania przysługuje, gdy opóźnienie wynosi minimum trzy godziny. Należy jednak pamiętać, że opóźnienie oznacza przylot do docelowego lotniska później, niż zaplanowano. Zatem późniejszy start nie uprawnia jeszcze pasażera do ubiegania się o odszkodowanie, może się bowiem okazać, że samolot nadrobi opóźnienie w trakcie lotu.

Kiedy linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania?

Linie lotnicze nie zawsze będą ponosić odpowiedzialność za opóźniony lub odwołany lot. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie wynikło z przyczyn od niego niezależnych.

Do przyczyn niezależnych od przewoźnika zaliczamy m.in.:

 • wyjątkowo złe warunki atmosferyczne
 • klęski żywiołowe
 • strajki personelu lotniska
 • niestabilną sytuację polityczną w danym państwie

Już na lotnisku warto zatem spróbować uzyskać informację o przyczynach opóźnienia lub odwołania lotu.

Odszkodowanie od linii lotniczych – wysokość

Rozporządzenie przewiduje trzy różne stawki odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot.

Odległość między lotniskamiWysokość odszkodowania
do 1500 km250 euro
powyżej 1500 km (loty w UE)400 euro
od 1500 km do 3500 km (inne loty)400 euro
pozostałe loty600 euro

Dodatkowo, jeżeli opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, pasażerowi należy się również zwrot ceny biletu.

Prawo do opieki ze strony linii lotniczych

Pasażerom przysługuje także tzw. prawo do opieki, w ramach którego linia lotnicza zobowiązana jest zapewnić posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Jeśli oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, przewoźnik musi zapewnić pasażerom zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Gdy przewoźnik nie wywiąże się ze wskazanych obowiązków pasażer może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Warto zatem zachować wszelkie paragony i inne rachunki, na potrzeby dochodzenia ewentualnego odszkodowania z tego tytułu.

Odszkodowanie za odwołany lot

W przypadku odwołania lotu zostały przewidziane dodatkowe przesłanki zwolnienia linii lotniczych z odpowiedzialności.

Odszkodowanie nie jest należne, jeżeli linie lotnicze poinformowały pasażera o odwołaniu:

 • co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu
 • w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu, a linia lotnicza zaproponowała zmianę planu podróży umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu
 • w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu, a przewoźnik zaproponował zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu

Jak dochodzić odszkodowania od linii lotniczych?

Pierwszym etapem dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika jest złożenie oficjalnej reklamacji. Aby to zrobić konieczne będzie podanie szczegółów dotyczących lotu (m.in. trasa, numer lotu) oraz opóźnienia, a także danych adresowych pasażera oraz wskazanie sposobu wypłaty odszkodowania. Do reklamacji należy także dołączyć posiadanie paragony i faktury, jeśli pasażer samodzielnie poniósł koszty składające się na prawo do opieki, a w świetle Rozporządzenia linia lotnicza zobowiązana jest do rekompensaty tych kosztów.

Reklamację, w zależności od przewoźnika, można złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem maila lub formularza udostępnionego przez linie lotnicze.

Jeżeli przewoźnik odmówi uznania reklamacji lub nie udzieli żadnej odpowiedzi w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji, pasażer jest uprawniony do skierowania sprawy na drogę sądową. Wybór sądu należy do powoda, który może skierować sprawę do sądu właściwego dla lotniska odlotu, przylotu lub dla siedziby linii lotniczych.

Potrzebują Państwo pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot? Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z liniami lotniczymi. Zachęcamy do kontaktu pod adresem kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

cechy spółki akcyjnej

Najważniejsze cechy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, której działalność szczegółowo reguluje Kodeks spółek handlowych. Poniżej prezentujemy charakterystyczne cechy spółki akcyjnej. Cechy spółki akcyjnej – funkcjonowanie spółki

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…