Postępowanie przed ETPC

postępowanie przed ETPC

Skuteczne wniesienie skargi inicjuje postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy jak przebiega postępowanie przed ETPC.

 • Postępowanie przed ETPC polega na wymianie pism procesowych pomiędzy stronami, w rzadkich przypadkach wyznaczana jest rozprawa
 • O ile strona może samodzielnie wnieść skargę, o tyle w postępowaniu musi zastępować ją adwokat lub radca prawny
 • Postępowanie toczy się wyłącznie w jednym z urzędowych języków Trybunału w Strasburgu: francuskim lub angielskim

Postępowanie przed ETPC – informacje ogólne

Postępowanie przed ETPC ma co do zasady charakter pisemny, zatem wszystkie wnioski i oświadczenia stron muszą być zawarte w pismach procesowych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach zarządzana jest rozprawa, najczęściej zatem strona nie musi osobiście jechać do Strasburga.

Postępowanie przed ETPC toczy się w jednym z oficjalnych języków Trybunału: francuskim lub angielskim. O ile skargę wnioskodawca może wnieść samodzielnie, o tyle na etapie postępowania przed Trybunałem, z uwagi na wagę i sformalizowany charakter postępowania, musi on być zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika: radcę prawnego lub adwokata.

Zachęcamy do lektury pozostałych wpisów przybliżających tematykę skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i postępowania przed tym organem:

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Jakie sprawy rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka?

Słuszne zadośćuczynienie w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Wymiana pism procesowych w postępowaniu przed ETPC

Po uznaniu, że skarga spełnia wymogi formalne Trybunał zarządza wymianę pism procesowych pomiędzy rządem kraju, który w ocenie skarżącego dopuścił się naruszenia a skarżącym. Postępowanie przed ETPC na tym etapie ma już miejsce wyłącznie w jednym z języków urzędowych Trybunału. W pierwszej kolejności rząd przedstawia swoje stanowisko do wniesionej skargi. Następnie skarżącemu przysługuje prawo do odniesienia się do uwag rządu i zgłoszenia uzasadnionych roszczeń dotyczących poniesionej szkody lub krzywdy. Na koniec rząd otrzymuje możliwość złożenia dalszych uwag.

Wszelkie pisma należy składać wyłącznie na pisemne polecenie Trybunału i w terminach wyznaczonych przez ten organ.

Wszystkie pisma procesowe składa się i doręcza za pośrednictwem systemu eComms dostępnego wyłącznie dla profesjonalnych pełnomocników pod tym linkiem.

Postępowanie przed ETPC a udział podmiotów trzecich

Skarżący i rząd państwa, którego działania są przedmiotem oceny Trybunału, to nie jedyne strony biorące udział w postępowaniu przed ETPC. Na każdym etapie postępowania w charakterze interwenienta mogą zgłosić swój udział w sprawie organy krajowe lub inne organizacje zainteresowane rozstrzygnięciem dotyczącym skargi. Do udziału w postępowaniu mogą zatem zostać dopuszczone także m.in. organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, czy fundacje zajmujące się prawami człowieka.

O dopuszczeniu danego podmiotu do udziału w sprawie decyduje Trybunał, wyznaczając przy tym termin do wniesienia pisemnego stanowiska. Trybunał ma jednak prawo odmówić takim podmiotom udziału w postępowaniu. Takie postanowienie ETPC pozostaje niezaskarżalne.

Rozstrzygnięcia w postępowaniu przed ETPC

W pierwszej kolejności Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie rozstrzygać kwestię dopuszczalności samej skargi. Jeżeli uzna, że skarga jest niedopuszczalna, wyda odpowiednie postanowienie, które jednocześnie zakończy postępowanie w sprawie.

Jeśli natomiast skarga jest dopuszczalna Trybunał wydaje merytoryczne orzeczenie, w którym ocenia, czy doszło do naruszenia postanowień Konwencji. Jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Konwencji Trybunał dodatkowo rozstrzyga o kwocie słusznego zadośćuczynienia należnego skarżącemu, obowiązku naprawienia szkody oraz innych konsekwencjach w stosunku do danego państwa.

Zaskarżanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przysługuje środek odwoławczy w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten jest rozpatrywany przez Wielką Izbę Trybunału. Należy go złożyć w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał. Od orzeczenia Wielkiej Izby nie przysługuje już żaden dalszy środek zaskarżenia.

Wykonalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia ETPC stają się wykonywalne, jeśli od wyroku nie został w terminie wniesiony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub gdy Wielka Izba wydała ostateczny wyrok stwierdzający naruszenie Konwencji.

Zastanawiali się Państwo nad złożeniem skargi w ETPC? Nasza kancelaria reprezentuje klientów przed Trybunałem w Strasburgu. Szczegóły w zakładce prawo europejskie. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

wyrok pilotażowy ETPC

Czym jest wyrok pilotażowy ETPC?

Niejednokrotnie zdarza się, że w swoich skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skarżący podnoszą zarzuty naruszenia przez dane Państwo tych samych postanowień Europejskiej Konwencji Praw

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…