Civil law

Prawo cywilne – wsparcie prawne

Zespół prawników Kancelarii Frey posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa własności, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa nieruchomości i innych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo i reprezentację prawną w różnorodnych sprawach cywilnych.

Oferujemy również wsparcie prawne w zakresie negocjacji, sporządzania i opiniowania umów. Działamy w interesie naszych klientów, dbając o ochronę ich praw i interesów w każdej umowie, w którą są zaangażowani.

Prawo cywilne – zakres działań

Kancelaria Frey oferuje także pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami, szkodami osobowymi, szkodami majątkowymi, wypadkami komunikacyjnymi i innymi sytuacjami, w których klient może mieć prawo do odszkodowania. Dążymy do uzyskania sprawiedliwego odszkodowania dla naszych klientów, zarówno poprzez negocjacje, jak i reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych.

Civil law – nasz zakres działań:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, zlecenie, umowa o dzieło, roboty budowlane, przewóz, spedycja, ubezpieczenia majątkowe i osobowe),

 • zagadnienia obrotu wierzytelnościami,

 • asysta prawna w zakresie windykacji należności,

 • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych,

 • reprezentowanie w sporach z ubezpieczycielami i bankami,

 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień.

Prawo cywilne – sporządzanie i opiniowanie umów

Dzięki współpracy z Kancelarią Frey, przedsiębiorcy i osoby fizyczne mają pewność, że ich umowy są odpowiednio zabezpieczone, a ich interesy są skutecznie chronione. Nasi prawnicy skupiają się na zapewnieniu klientom dokładnych i kompleksowych analiz umów, identyfikacji ryzyka i dostarczaniu prawnie solidnych rozwiązań.

Sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe, umowy najmu, umowy z dostawcami, umowy o pracę, umowy licencyjne i inne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami klienta. Opiniujemy także istniejące umowy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, identyfikacji ryzyka i możliwości negocjacyjnych. Ponadto aktualizujemy umowy i dostosowujemy je do zmieniających się przepisów prawnych oraz branżowych standardów.

Oprócz sporządzenia i opiniowania umów, Kancelaria Frey oferuje także możliwość prowadzenia negocjacji umownych z drugą stroną w celu osiągnięcia korzystnych warunków dla klienta.

Prawo cywilne – windykacja należności

Kancelaria Frey oferuje również usługi związane z windykacją należności i odzyskiwaniem zaległych płatności dla swoich klientów. Naszym celem jest skuteczne egzekwowanie należności w sposób zgodny z prawem i minimalizowanie ryzyka finansowego dla klientów.

Usługi świadczone przez Kancelarię Frey w zakresie windykacji należności obejmują w pierwszej kolejności analizę sytuacji prawnej i finansowej dłużnika w celu oceny szans odzyskania należności. Podejmujemy się także wysyłania pisemnych wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych i innych dokumentów mających na celu skłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty zadłużenia. W przypadku braku reakcji dłużnika inicjujemy wszczęcie postępowań sądowych i egzekucyjnych, tak aby odzyskać należności w sposób jak najbardziej efektywny.

Prawo cywilne – dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach dotyczących szkód osobowych, materialnych oraz naruszenia praw i interesów. Kancelaria Frey zatrudnia doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie cywilnym, posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw roszczeniowych i dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz poszkodowanych.

Analizujemy sytuację prawną klienta w celu ustalenia możliwości dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia i pomagamy w gromadzeniu niezbędnych dowodów, które potwierdzą szkodę, jej przyczyny oraz związek przyczynowo-skutkowy z działaniem sprawcy.

Następnie w imieniu klienta występujemy do ubezpieczycieli, instytucji odpowiedzialnych lub strony przeciwnej w celu negocjacji odszkodowania lub zadośćuczynienia. W przypadku konieczności prowadzenia sporu prawnego w celu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, reprezentujemy klienta także w postępowaniach sądowych.

Corresponding blog entries:

fundacja rodzinna

Jak działa fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to stosunkowo nowa instytucja w polskim systemie prawnym, pozwalająca na uregulowanie kwestii sukcesji rodzinnej firmy. W dzisiejszym wpisie prezentujemy podstawowe informacje o fundacji

Czytaj więcej »
legalny monitoring

Legalny monitoring w firmie

Chociaż stosowanie monitoringu przez przedsiębiorcę nie jest zabronione, to podlega istotnym ograniczeniom wynikającym z Kodeksu pracy i RODO. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, kiedy monitoring w

Czytaj więcej »

Privacy and cookie policy

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Read more...