Representation in court

Sprawy sądowe – usługi kancelarii prawnej 

Specjalizujemy się w różnorodnych dziedzinach prawa, a nasze usługi obejmują reprezentację stron w postępowaniach sądowych na wszystkich etapach procesu.

Kancelaria Frey oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach sądowych. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu dokumentacji procesowej, analizie dowodów, przygotowaniu pism procesowych, reprezentacji na rozprawach i negocjacjach, a także świadczeniu pomocy prawnej w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy sądowe – strategie prawne

Nasz zespół prawników posiada dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa, procedur sądowych i orzecznictwa. Śledzimy zmiany w prawie, aby zapewnić naszym klientom najaktualniejsze informacje i strategie prawne. Nasze doświadczenie pozwala nam na skuteczną analizę przypadków i opracowanie efektywnych strategii procesowych.

Sprawy sądowe – zakres działań:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

 • sporządzanie pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych,

 • przygotowywanie wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej,

 • udział w mediacjach i negocjacjach,

 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy sądowe – reprezentacja przed sądami

Kancelaria Frey reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z różnymi obszarami prawa. Zapewniamy wsparcie prawne klientom, którzy znajdują się w sporach sądowych lub potrzebują reprezentacji przed sądem.

Zespół naszych doświadczonych prawników specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo handlowe, czy prawo upadłościowe. Prawnicy ci mają wiedzę i umiejętności potrzebne do reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

W ramach reprezentacji przed sądami, prawnicy Kancelarii Frey przeprowadzają dokładną analizę sprawy, oceniają mocne i słabe punkty oraz opracowują strategię procesową. Następnie reprezentują klienta przed sądem, przygotowują pisma procesowe, biorą udział w przesłuchaniach, prowadzą negocjacje, tak aby jak najlepiej chronić interesy klienta i osiągnąć jak najlepsze wyniki w postępowaniu. Zakres usług Kancelarii Frey obejmuje także sporządzanie środków odwoławczych, takich jak zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne.

Sprawy sądowe – postępowania egzekucyjne

Ponadto zapewniamy naszym klientom pomoc prawną związaną z windykacją i egzekucją należności. Aktywnie reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych i dążymy do odzyskania należnych środków lub egzekwowania wykonania wyroków sądowych. Nasi prawnicy są dobrze zaznajomieni z różnymi formami egzekucji i podejmują szereg działań mających na celu skuteczne dochodzenie należności na rzecz klienta.

Prawnicy Kancelarii Frey dysponują dogłębną wiedzą na temat procedur i przepisów związanych z postępowaniem egzekucyjnym, jak również w dziedzinach pokrewnych, takich jak prawo cywilne, czy prawo handlowe. Dzięki temu nasi prawnicy są w stanie kompleksowo rozwiązywać problemy związane z egzekucją i skutecznie reprezentować interesy klientów w tych procesach.

Nasza Kancelaria reprezentuje także dłużników, analizując sytuację prawno-finansową klienta, sprawdzając dokumentację związaną z należnościami i wskazując najlepsze strategie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Sprawy sądowe – reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Kancelaria Frey reprezentuje również swoich klientów w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Nasi prawnicy są dobrze zaznajomieni z procedurami załatwiania spraw administracyjnych, od składania wniosków i odwołań do reprezentacji klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasi prawnicy posiadają dogłębną wiedzę na temat różnorodnych postępowań administracyjnych, przepisów dotyczących organów administracji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Nasze doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi daje nam możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego i skutecznej obrony interesów klienta.

Nasza Kancelaria pomaga klientom w różnych rodzajach spraw związanych z działalnością organów administracyjnych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń, decyzji administracyjnych, ocenie legalności działań organów administracyjnych, odszkodowania za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej, czy odwołania od decyzji administracyjnych.

Corresponding blog entries:

 • Na czym polega ugoda sądowa?
  W toku procesu sędziowie rozpoznający sprawę niejednokrotnie nakłaniają strony, aby zawarły ugodę. W naszym wpisie wyjaśniamy, czym dokładnie jest ugoda sądowa i jakie są korzyści […]
 • Jak zaskarżyć orzeczenie referendarza sądowego?
  Referendarze sądowi mają kompetencje do dokonywania niektórych czynności w postępowaniu cywilnym m.in. do wydawania niektórych postanowień. W związku z tym stronie przysługuje prawo do wniesienia […]
 • Ile kosztuje proces cywilny?
  Wiele osób zadaje sobie to pytanie zanim zdecyduje się na wytoczenie powództwa cywilnego. Strony zastanawiają się, czy mogą sobie na to pozwolić, czy też takie […]
 • Ile trwa postępowanie sądowe?
  W praktyce częstym czynnikiem zniechęcającym do skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego jest długotrwałość procesu. Sprawy potrafią trwać latami, co naraża strony na stres i […]
 • Dowód z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym
  Postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się znacznie bardziej rygorystycznym podejściem do zasad powoływania i przeprowadzania dowodów, niż ma to miejsce w zwykłym procesie. Z tego […]
 • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym
  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego związane jest z licznymi obowiązkami m.in. w zakresie składania dokumentów i wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ich […]
 • Jak wnieść zażalenie w postępowaniu cywilnym?
  Zażalenie to kolejny obok apelacji środek odwoławczy przewidziany w Kodeksie postępowania cywilnego. Możemy z niego skorzystać, gdy nie zgadzamy się z niemerytorycznym postanowieniem sądu (czyli […]
 • Jak zaskarżyć nakaz zapłaty?
  Jednym z rodzajów orzeczeń wydawanych przez sądy w postępowaniu cywilnym są nakazy zapłaty. Poniżej wyjaśniamy, czym różnią się poszczególne rodzaje nakazów zapłaty oraz jak zaskarżyć […]
 • Skarga do sądu zamówień publicznych
  Wykonawca lub zamawiający niezadowolony z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej może skorzystać z drugiego ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez prawo zamówień publicznych – skargi do […]
 • Jak uzyskać zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym?
  Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym bywa długotrwałe. Wierzyciele często zastanawiają się co zrobić, gdy proces się przedłuża. Rozwiązaniem może być wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. […]

Privacy and cookie policy

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Read more...