Bankruptcy law

Prawo upadłościowe i praktyka sądowa

Prawnicy Kancelarii Frey są dobrze zaznajomieni z obowiązującymi przepisami i procedurami związanymi z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Śledzimy zmiany w przepisach i praktyce sądowej, aby zapewnić naszym klientom najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania prawne.

Prawo upadłościowe – usługi prawne

W zakresie prawa upadłościowego, świadczymy usługi zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Pomagamy naszym klientom w przypadku niewypłacalności lub zagrożenia upadłością, opracowując strategie restrukturyzacyjne, negocjując z wierzycielami, przygotowując wnioski o ogłoszenie upadłości i wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz reprezentując klientów w postępowaniach sądowych.

Bankruptcy law – zakres usług prawnych:

 • reprezentacja podmiotów składających wniosek o ogłoszenie upadłości lub wnioski w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

 • wnoszenie środków ochrony prawnej do sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcy sądowego,

 • dochodzenie należności w postępowaniu upadłościowym.

Prawo upadłościowe – usługi dla dłużników

Kancelaria Frey oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze dla osób fizycznych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i konfrontujących się z postępowaniami upadłościowymi. W ramach usług dla dłużników naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie klientom skutecznego doradztwa, reprezentacji prawnej i ochrony ich interesów w procesach upadłościowych.

Usługi dla dłużników świadczone przez Kancelarię Frey w postępowaniach upadłościowych obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie możliwości restrukturyzacji zadłużenia i innych alternatywnych rozwiązań mających na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości,

 • doradztwo w zakresie zasad postępowania upadłościowego, praw dłużników i wierzycieli oraz innych kwestii związanych z postępowaniem upadłościowym,

 • analizę i ocenę sytuacji finansowej dłużnika oraz opracowanie strategii mającej na celu minimalizację negatywnych skutków upadłości,

 • przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z postępowaniem upadłościowym, takich jak wniosek o ogłoszenie upadłości, wnioski o otwarcie postępowania układowego i innych,

 • reprezentację dłużnika w postępowaniu upadłościowym, w tym przed sądem i innymi organami upadłościowymi,

 • pomoc w zabezpieczaniu i ochronie aktywów dłużnika w ramach postępowania upadłościowego,

 • negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu lub uzyskania korzystnych warunków spłaty długów.

Prawo upadłościowe – usługi dla wierzycieli

Kancelaria Frey świadczy usługi także dla drugiej strony postępowań upadłościowych – wierzycieli. Zapewniamy klientom skuteczną reprezentację i ochronę ich interesów finansowych w procesach upadłościowych. Świadcząc usługi dla wierzycieli nasi prawnicy starają się chronić interesy wierzycieli, zapewniając skuteczną reprezentację w procesach upadłościowych i zgłaszania roszczeń. Współpraca z naszą kancelarią daje wierzycielom pewność, że ich prawa są odpowiednio reprezentowane i brane pod uwagę w procesie upadłościowym, dążąc do maksymalizacji zaspokojenia wierzytelności.

Usługi dla wierzycieli świadczone przez Kancelarię Frey w postępowaniach upadłościowych obejmują m.in.:

 • analizę i ocenę sytuacji finansowej dłużnika oraz doradztwo w zakresie strategii dochodzenia roszczeń,

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

 • reprezentację wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, w tym w sporach dotyczących wierzytelności i zaspokajania wierzytelności.

 • monitorowanie postępowań upadłościowych i dochodzenie roszczeń w ramach tych postępowań,

 • pomoc w zabezpieczaniu i ochronie interesów wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego,

 • reprezentację wierzyciela w postępowaniach odwoławczych związanych z postępowaniem upadłościowym.

Corresponding blog entries:

 • Zgłoszenie wierzytelności w 2023 r.
  Wierzyciel dłużnika, który ogłosił upadłość, może uzyskać zwrot swojej należności tylko, jeśli zgłosi przysługującą mu wierzytelność prowadzącemu postępowanie syndykowi. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest […]
 • Ile kosztuje ogłoszenie upadłości?
  Niewypłacalność, to jedna z przesłanek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej lub prawnej. Brak majątku stanowi jednak przeszkodę do ogłoszenia upadłości, ponieważ to wnioskodawca zobowiązany jest do […]
 • Postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym dopuszcza możliwość likwidacji podmiotu, który nie funkcjonuje w sposób przewidziany w ustawie. Postępowanie o rozwiązanie może dotyczyć podmiotów, które m.in. […]
 • Wniosek o upadłość a odpowiedzialność za długi spółki z o.o.
  Zgodnie z art. 299 k.s.h. członek zarządu spółki może się zwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, m.in. jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożył wniosek […]
 • Odpowiedzialność za długi spółki akcyjnej
  W praktyce często zdarza się, że mimo wygranej sprawy, egzekucja długów z majątku spółki kapitałowej okazuje się częściowo lub w całości bezskuteczna. W przeciwieństwie jednak […]
 • Postępowania restrukturyzacyjne – porównanie
  W dzisiejszym wpisie przedstawiamy porównanie różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Jeżeli zastanawiają się Państwo […]
 • Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorcy
  Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z instytucji przewidzianych w prawie upadłościowym oraz prawie restrukturyzacyjnym. Wybór odpowiedniego trybu postępowania wymaga jednak analizy […]
 • Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 r.
  Aktualne przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej także przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy jakie zmiany w upadłości […]

Privacy and cookie policy

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Read more...