System s24 – jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

system s24

Rozpoczynając działalność w formie spółki, w niektórych przypadkach mamy możliwość wyboru sposobu jej powstania. Dzięki istnieniu systemu s24, nie zawsze założenie spółki będzie wiązało się z koniecznością wizyty u notariusza.  W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak działa system s24 i jak założyć spółkę z o.o. przez internet.

 • System s24 pozwala na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej oraz prostej spółki akcyjnej
 • W systemie s24 można skorzystać z gotowych wzorów umów spółek i wybrać korzystne dla siebie warianty niektórych postanowień
 • Skuteczne założenie spółki z o.o. przez system s24 wymaga także dodania do wniosku kilku dokumentów zewnętrznych

Czym jest system s24?

System s24 to państwowy portal stworzony w celu ułatwienia zakładania i rejestracji wybranych spółek i obniżenia kosztów tej procedury. Przez system s24 można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, komandytową oraz prostą spółkę akcyjną.

Poprzez wspomnianą stronę możemy skorzystać z gotowych wzorów umów oraz innych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki. Co jednak istotne, system s24 przewiduje tylko podstawowe postanowienia umowne z możliwością ich modyfikacji, jedynie poprzez wybór odpowiedniego wariantu. W przypadku potrzeby bardziej złożonych zapisów umowy spółki (np. uregulowania kwestii powtarzających się świadczeń wspólników), umowę spółki z o.o. należy zawrzeć przed notariuszem.

Obsługa systemu s24

Pierwszym krokiem do skorzystania z systemu s24 jest założenie tam konta. Aby to zrobić trzeba posiadać aktywny profil ePUAP lub podpis kwalifikowany, które umożliwią podpisanie niezbędnych dokumentów.

Aby utworzyć nową spółkę z o.o. po zalogowaniu się do systemu s24 należy przejść do zakładki „Moje przedsiębiorstwa” i wybrać opcję  „Dodaj przedsiębiorstwo”. Następnie należy określić nazwę (firmę) spółki, jej formę prawną oraz siedzibę (miasto). Po zapisaniu tych informacji, można zacząć tworzyć niezbędne dokumenty, poprzez wybór opcji „Dodaj dokumenty”.

Umowa spółki w systemie s24

Procedura uzupełniania umowy spółki w systemie s24 składa się z następujących etapów:

 • Krok 1: uzupełnienie danych wspólników oraz wybranie kodów PKD określających rodzaj działalności przyszłej spółki z o.o.,
 • Krok 2: określenie wartości udziałów i ich objęcie przez poszczególnych wspólników,
 • Krok 3: wybór wariantów postanowień umownych dot. zgody spółki na rozporządzanie udziałami oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy,
 • Krok 4: określenie organów spółki z o.o.,
 • Krok 5: powołanie pierwszego składu organów spółki z o.o.,
 • Krok 6: wskazanie, czy rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki wymaga zgody wspólników oraz określenie, kiedy kończy się pierwszy rok obrotowy,
 • Krok 7: podpisanie umowy.

Pozostałe dokumenty w systemie s24

System s24 pozwala na stworzenie tylko części dokumentów niezbędnych do późniejszej rejestracji spółki z o.o. Możemy tam wygenerować jedynie listę wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu kapitału przez wspólników. Dokumenty te podpisują wszyscy członkowie zarządu (niezależnie od przyjętego sposobu reprezentacji).

Żeby móc zarejestrować spółkę musimy jednak załączyć także szereg dokumentów zewnętrznych, takich jak:

 • oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń,
 • oświadczenia osób uprawnionych do powołania organów o ich adresach do doręczeń,
 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji w organach spółki.

Poza oświadczeniem osób uprawnionych do powołania organów o ich adresach do doręczeń, wszystkie pozostałe dokumenty powinny być podpisane przez cały zarząd.

Dokumenty zewnętrzne najlepiej dodawać w formacie PDF, a ich nazwy powinny być krótkie i nie zawierać polskich znaków.

System s24 – zgłoszenie wniosku o rejestrację nowej spółki

Każda spółka prawa handlowego musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby zarejestrować spółkę z o.o. założoną przez system s24, po skompletowaniu i podpisaniu dokumentów należy przejść do zakładki „Wnioski”. Następnie należy wybrać „Nowy Wniosek” oraz „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.” Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Wybierz wzorzec wniosku”.

Do wniosku o rejestrację dołączamy także 7 ww. dokumentów.

Wypełnienie wniosku o rejestrację spółki w systemie s24 składa się z następujących kroków:

 • Krok 1: wskazanie sądu, do którego kierujemy wniosek,
 • Krok 2: wskazanie pełnego adresu siedziby spółki,
 • Krok 3: wskazanie, czy osoba powołana do pełnienia funkcji członka zarządu jest zawieszona,
 • Krok 4: wskazanie przeważającego kodu PKD działalności.

Przedostatnim etapem jest podpisanie wniosku. Powinni to zrobić wszyscy wspólnicy lub upoważniony do tego pełnomocnik. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć także dokument wykazujący jego umocowanie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnika profesjonalnego).

Razem z wysyłką wniosku, należy wnieść opłatę od wniosku o rejestrację spółki w wysokości 350,00 zł. Proces uiszczania opłaty rozpocznie się po kliknięciu na przycisk „opłać i wyślij”.

Spółka w systemie s24 a podatek PCC

Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku wynosi 0,5 % od wartości wniesionego kapitału zakładowego.

W przypadku podpisania umowy spółki przed notariuszem, to notariusz pobierze podatek w stosownej wysokości i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli jednak spółka została założona przez system s24, wspólnicy będą musieli samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 oraz uiścić należny podatek.

Przeczytaj także: O czym pamiętać po założeniu spółki z o.o.?

Poszukują Państwo pomocy w sprawach dotyczących funkcjonowania spółek z o.o.? Nasza Kancelaria pomaga w zakładaniu spółek i doradza w kwestii treści umów. Szczegóły w zakładce: prawo handlowe. Zachęcamy także do kontaktu pod adresem: kancelaria@kancelariafrey.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…